(On EN) Випуск № 22 2011

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА

Лагодієнко В.В.
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Наумов О.Б., Рассихіна В.Є., Білоус А.М.
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАНЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ВОВНИ У АР КРИМ

Белевят О.А., Бобровська Н.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Владечак А.В.
ЖИТТЄВИЙ ТА ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ДЕМОГРАФІЧНОЇ КРИЗИ

Рибалко С. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ВІДТВОРЕННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

Смелянець Т.В.
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ ЛОГІСТИКИ

Гайдукова Т.П.
ВИБІР СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА МЕТАЛУ НА МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Мармуль Л.О., Грицку-Андрієш Ю.П.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Новак І.М.
СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА СВІТОВІ РИНКИ

Клименко Л.В.
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ У КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА СВІТОВОГО РИНКУ

Штепа О.В.
МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЯГНЕННЯ РИНКОВИХ ЦІЛЕЙ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Іртищева І.О., Потапенко О.М.
ІННОВАЦІЇ – РУШІЙНА СИЛА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ XXI СТОЛІТТЯ

Наумов О.Б., Білоусов О.М.
СОЯ ЯК ЕКОНОМІЧНА ТА СИРОВИННА СКЛАДОВА ОЛІЄЖИРОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Жуйков Г.Є.
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ТА РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ НУТРІЇВНИЦТВА

Тертиця О.О., Лагодієнко В.В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Назарова Л.В.
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

ФІНАНСИ

Нікітенко К.С.
ФОРМУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Пастернак М.М.
БАНКІВСЬКІ КРЕДИТИ В ФІНАНСУВАННІ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ

Лагодієнко Н.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

УПРАВЛІННЯ

Андріанова І. К., Боборикіна Л. Я.
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РІШЕННЯ ЗАДАЧ ПІДСИСТЕМИ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Ружинська Н. О.
ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Січко А. В., Капацина А. І.
ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА БАЗІ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ МЕРЕЖНОГО ПЛАНУВАННЯ

Банєва І.О.
ВИКОРИСТАННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Іванов А.М.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В СИСТЕМІ ТУРИСТИЧНОГО КЛАСТЕРУ

Кузькина Т.В., Ненько С.К.
ІНДИКАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ АСПЕКТІВ СТРУКТУРНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В АПК

Загорський В.С., Саратов В.В.
УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА ОСНОВІ РОЗВИТКУ ФОРМ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Савін С.Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ МОТИВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ НА ВИЩИХ ЕКОНОМІЧНИХ

Ковалишин П.В. Топіха В.І.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА РИЗИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ ВЕНЧУРНИХ КОМПАНІЙ

Бугаєнко С.А.
ОСНОВНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Ткаченко С.А.
ЕВЕНТУАЛЬНІ СИСТЕМНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Кузьменко О.Б.
ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕДОТРИМАННЯ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАНЬ

Мангер В.М.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА ПРИРОДООХОРОННУ ДІЯЛЬНІСТЬ В АГРОВИРОБНИЦТВІ

© Scientific and practical journal «Business Navigator», 2002-2022