(On EN) Випуск № 24 2011

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА

Вишневська О.М.
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА НА ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ

Корчевська Л.О., Деменська А.М.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Солодовник Л.М., Шагоян С.М.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК НАПРЯМОК СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ткач В.О.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА РЕГІОНУ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Кукліна Т.С.
УДОСКОНАЛЕННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключник А.В.
КЛАСТЕРИЗАЦІЯ – ФАКТОР ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ФОРМУВАННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Жибак М.М.
ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ НА СЕРЕДНЬОСТРОКОВИЙ ПЕРІОД

Назарова Л.В.
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Лагодієнко Н.В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ВОВНЯНО-ТЕКСТИЛЬНОГО КЛАСТЕРУ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ЗОНІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Васильчак С.В., Петриняк У.Я.
МАРКЕТИНГОВІ КАНАЛИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Шибунько В.В.
ІМПОРТ ТА ЕКСПОРТ М’ЯСА ТА М’ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

Штепа О.В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ВЗАЄМОДІЇ НА РИНКУ ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Зайцева О.І.
АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ЙОГО СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ

Кокорєва О.В.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Рожко Ю.С.
АНАЛІЗ НА ЧУТЛИВІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ МОДЕЛЮВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АНТРАЦИТНИХ ШАХТ

Стройко Т.В.
ІНФРАСТРУКТУРА АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ: ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

Левковська Л.В.
КОНЦЕПТ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Мудрак Р.П.
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ПІСЛЯ ВСТУПУ УКРАЇНИ В СОТ: ОБМЕЖЕННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ

ФІНАНСИ

Іртищева І.О., Потапенко О.М.
ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Голубєва Т.С., Домбровська Л.В.
ОБҐРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ МАСОВИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ У БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ

Маркіна Л.Ю.
МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Бенько М.М., Сопко В.В.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У СКЛАДІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

УПРАВЛІННЯ

Філіппова В.Д.
ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Орєхова А.І.
КОНТРОЛІНГ - ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Лебідь І.О.
КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ ТА КАТЕГОРІЙ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Карпенко Т.В.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗРАХУНКУ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Шукліна В.В.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН МІЖ ТУРИСТИЧНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Білоусова С.В.
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

Міцкевич Н.В.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Некрасов Я.С., Білоусов О.М.
АСПЕКТИ ОПЕРАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕКСПОРТУ ПРОДУКЦІЇ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Вернюк Н.О.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ УРАЗЛИВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Дубина М.П.
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ФУНКЦІОНУВАННЯ БІРЖ ЯК ІНФРАСТРУКТУРИ АГРАРНОГО РИНКУ

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Жуйков Г.Є., Мангер В.М.
ОРГАНІЗАЦІЙНО – ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВІДТВОРЮВАЛЬНО – РІВНОВАЖНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЯХ ЗРОШУВАНИХ АГРОЛАНДШАФТІВ

© Scientific and practical journal «Business Navigator», 2002-2022