(On EN) Випуск № 25 2011

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА

Кидюк А.М.
АНАЛІЗ РИНКУ М’ЯСА В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Пашко П.В.
СИСТЕМА ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВЯЗАНЬ ПРИ ВВЕЗЕННІ ТОВАРУ НА ТЕРИТОРІЮ США

Сімонова В.С.
ДОКРИЗОВИЙ МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

Січко А.В.
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Копитко В.І.
НАПРЯМИ СТРУКТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ АПК РЕГІОНУ

Купрік П.А.
МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК ЯК ОБ'ЄКТ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОГО РОЗВИТКУ

Косолапов А.Ф., Пашкевич М.С., Куга А.Г.
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПРАЦІ У БІЗНЕС-ІНКУБАТОРАХ ВНЗ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Бабич А.В.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ РИНКІВ В УКРАЇНІ

Орленко О.В.
ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СИРОВИННОЇ ТА ПЕРЕРОБНОЇ БАЗИ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Бавико О.Є.
ДЕПРЕСІЯ ЯК ФЕНОМЕН ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ – ВИЗНАЧЕННЯ, ПРИЧИНИ, ПРОГНОЗИ

Пономарьова М.С.
ПОБУДОВА НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ В ЕКОНОМІЧНОМУ МЕХАНІЗМІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Жибак М.М.
ДЕМОГРАФІЧНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ АГРАРНОГО ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ І ВІДПОВІДНІСТЬ ЙОГО РИНКОВИМ ВИМОГАМ

Авак’ян Л.В., Брод О.В., Зінов’єв Р.П.
ІНОЗЕМНЕ ІНВЕСТУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Скупський Р.М.
ПРОМИСЛОВЕ ОВОЧІВНИЦТВО: ПРОБЛЕМИ ТА ЗАВДАННЯ В РОЗБУДОВІ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Сорокіна К.В., Борисенко Т.О.
КОНКУРЕНТНА ПОЗИЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ВИХОДІ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК

Дікарєв О.А.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ФІНАНСИ

Ботвіна Н.О.
ВАЖЕЛІ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ПЕРСПЕКТИВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНОЇ СФЕРИ

Корнієнко О.В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ

Танклевська Н.С.
ПАРАДИГМА ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА КРАЇНИ

Діденко О. М.
СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ ЯК СУЧАСНИЙ МЕТОД ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ КРИЗ

В’юн В. Г., Матвієнко С. В.
РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА УМОВ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Бойко Л.І.
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО І ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Новіков О.Є.
УПРАВЛІННЯ РИНКОМ АГРАРНОГО СТРАХУВАННЯ

УПРАВЛІННЯ

Мудрак Р.П.
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ПІСЛЯ ВСТУПУ УКРАЇНИ В СОТ: ОБМЕЖЕННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ

Сімченко Н.О., Панченко В.П.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Лагодієнко В.В.
ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ СКЛАДОВА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Шарко М.В., Буренко Ю.А., Нездойминога Е.А.
МЕХАНИЗМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА

Макаренко Ю.П.
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В США

Прохорчук С.В.
СТРАТЕГІЯ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Бурова О.М.
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВЧОГО ПОПИТУ НА МОЛОКОПРОДУКЦІЮ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Клочан В.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Пушак Я.Я.
АГРОПРОДОВОЛЬЧА СФЕРА УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПОТЕНЦІАЛ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Сохнич О.А., Білоусов О.М.
ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Іванов А.М.
«ТЕМНИЙ» ТУРИЗМ ЯК ОДИН З ПЕРСПЕКТИВНИХ ВИДІВ ТУРИЗМУ

Ключник А. В., Галабір Г.С.
ДПРИВАБЛИВІСТЬ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ТУРИСТІВ

© Scientific and practical journal «Business Navigator», 2002-2022