Випуск № 29 2012

(On EN) Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА

Кузьменко О.Б.
СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РЕСУРСООЩАДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Краснова В.В., Давлианидзе Я.С.
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК УСЛОВИЕ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА

Лазаренко Д.О.
ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Єрмаков О.І.
АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Банєва І.О.
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ МОНІТОРИНГУ РЕСУРСІВ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Кирпиченко О.В., Старинець В.Г.
ФОРМУВАННЯ ДІЄВИХ СКЛАДОВИХ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Пушак Я.Я., Пушак Г.І.
САМОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВОМ РЕГІОНУ: ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗ

Бойко А.Б.
ОЦІНКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ В УКРАЇНІ

Бавико О.Є.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКОНОМІЦІ РЕГІОНУ ЗА МІЖНАРОДНИМИ ДОСЛІДНИЦЬКИМИ ПРОГРАМАМИ

Якушев О.О., Білоусов О.М.
СТРАТЕГІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ

Турчак Н.А.
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ РИСІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

Кузькіна Т.В.
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ РИНКУ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ В УКРАЇНІ

Орленко О.В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРИРОДНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ СТВОРЕННЯ СИРОВИННИХ ЗОН ВИРОБНИЦТВА КРУП’ЯНИХ В УКРАЇНІ

Антофій Н.М.
ОСОБЛІВОСТІ УЧАСТІ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНОМУ ПОДІЛІ ПРАЦІ

Волобоєв О.В., Сурдул В.Ф.
ІНОЗЕМНЕ ІНВЕСТУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Агєєнко І.В., Красносельський С.С.
МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА

Рябінський О.А., Алєксєєва А.В., Анпілогова І.О.
ФАКТОРИ І ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Обозна А.А.
СТРУКТУРА ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ

Прохорчук С.В.
РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: ПРОБЛЕМИ ТА ВИРІШЕННЯ

ФІНАНСИ

Шарко М.В., Адвокатова Н.А.
РОЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ И КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕРСОНАЛА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Джалал А.К.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА БАНКРОТСТВА В УКРАИНЕ

Коваленко М.А., Полевик Г.М.
ОСОБЛИВОСТІ ПІДХОДІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ В УМОВАХ БІФУРКАЦІЇ

Вірченко А.А.
ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ФІСКАЛЬНОЇ ТРАНСМІСІЇ У КРАЇНАХ З ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

Лагодієнко Н.В.
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКО- КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Єрентюк І.П., Стефанович О.С., Кушніков А.М.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЦІНИ НА ПРОДУКЦІЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Зінченко А.І.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Мирончук О.Б.
ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ

УПРАВЛІННЯ

Пашкевич М.С.
МЕТОДИ ПОДОЛАННЯ ДЕПРЕСИВНОСТІ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

Дороховський О.М.
ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ

Кулаков А.А.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕСУ, ЯК ВИЗНАЧАЛЬНОГО, ІСТОРИЧНО ОБУМОВЛЕНОГО ФАКТОРУ ВЗАЄМОВІДНОСИН СУСПІЛЬСТВА

Зеркаль А.В.
ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Копитко В.І.
НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ АПК УКРАЇНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Соченко В.М.
СУЧАСНА ФІЛОСОФІЯ МОТИВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Піюренко І.О.
ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Петренко М.П.
СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ ПРАЦІ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ АГРАРНОГО СЕКТОРА

Богатирьов К.О.
ІННОВАЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ЯКІСНОГО ОНОВЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ

Прокопович Л.Б. , Івата В.В.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ ПЛАНОВО-ОБЛІКОВИХ ОДИНИЦЬ У СУДНОБУДУВАННІ

Сіренко І.В.
ВПЛИВ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВ НА ІНТЕГРАЦІЮ ЇХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Пінчук Є.А.
ДИНАМІКА РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ТУРИЗМУ

Іванов А.М.
ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТРК

© Scientific and practical journal «Business Navigator», 2002-2022