(On EN) Випуск № 25 2011

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА

Гордієнко М.І., Маслюк О.В.
ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ФАКТОРИ РИЗИКУ

Кузькіна Т.В., Шабага Т.М.
КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ У СФЕРІ ПОСЛУГ

Бассова О.О.
ЛІКВІДНІСТЬ ПРОМИСЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ІПОТЕЧНОГО МЕХАНІЗМУ

Костроміна В.О.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА

Пшенична М.В.
ФОРМУВАННЯ КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ

Філіппова В.Д.
СУТНІСТЬ І СКЛАДОВІ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРАЦІВНИКІВ АПК

Ушкаренко Ю.В., Соловйов А.І.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ КООПЕРАЦІЇ І ІНТЕГРАЦІЇ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Паламарчук Т.А., Пашкевич М.С.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СТРАНАХ МИРА

Данілін В.М., Прохорчук С.В., Коропатнік Т.В.
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Бобирь О.І., Дорофєєва О.O.
РОЗБУДОВА УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Шевченко В.В.
ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Сімонова В.С.
ОЦІНКА КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

Смутко А.М.
ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПЕРЕРОБНИХ ГАЛУЗЕЙ

Карпенко Т.В.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗРАХУНКУ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУНАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Бойко В.В., Будинська О.Ю.
ІНТЕГРАЦІЯ МАРКЕТИНГУ ТА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ, У ТОМУ ЧИСЛІ МАТЕРІАЛЬНИМИ

Клубук В.М., Білоусов О.М., Жуйков Г.Є.
ЕКОНОМІКО – БІОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВІТЧИЗНЯНИХ СОРТІВ СОЇ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ГЕНОМОДЕФІКОВАНОЇ СОЄПРОДУКЦІЇ

Козлова О.П.
РОЗВИТОК АГРАРНОГО РИНКУ УКРАЇНИ З МЕТОЮ ПОДОЛАННЯ СВІТОВОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ КРИЗИ

Гаєвський А. М.
НАПРЯМИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ФІНАНСИ

Бетехтіна Л.О.
КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ

Фомішина В.М., Грудська Ю.В.
ПОДОЛАННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМТСВА ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ФАКТОРИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Подзігун С.М.
ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ СПРАВЛЯННЯ ПДВ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Крамаренко І.С.
АГРОСТРАХУВАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Лєонов С.В., Куришко О.О.
ПОБУДОВА СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВАХ НЕБАНКІВСЬКОГО ТИПУ

Копосов Г.А., Нездойминога Е.А., Шарко М.В.
ОЦЕНКА НЕОБХОДИМЫХ ОБЪЕМОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ РИСКА И СТАТИСТИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Куніна Д.М., Пашкевич М.С.
ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВА УКРАЇНИ

Кобушко І.М.
СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ ТА РОЛЬ БАНКІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Смирнов С.О.
ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКІВ

Папка О.С.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ І ОЦІНКИ СТАНУ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Орленко О.В.
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ БАВОВНИЦТВА В ПІВДЕННОМУ РЕГІОНІ

Гончарова А І.
ФІНАНСОВІ НАСЛІДКИ ЦИКЛІЧНОСТІ ВІДТВОРЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Пашко П. В.
СИСТЕМА ДИНАМІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ МИТНИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Орєхова А.І., Назаренко І.М.
УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ НА ОСНОВІ ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ

УПРАВЛІННЯ

Бурдельна Г.О., Толишев Е.В.
ВХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Якубенко С.А.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Буряковський В.В., Матвієць М.В.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ В УКРАЇНІ

Копитко В.І.
НЕОБХІДНІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЛОГІСТИЧНОГО СЕРВІСУ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ШВИДКІСНОГО РУХУ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Рибчук А.В., Левківський В.М.
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА - ІНФРАСТРУКТУРНА ГАЛУЗЬ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Сохнич А.Я., Сохнич С.А.
ОСОБЛИВОСТІ НОВОЇ КОНЦЕПЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО БАЛАНСУ ПЛАНЕТИ ЗЕМЛЯ

© Scientific and practical journal «Business Navigator», 2002-2022