(On EN) Випуск № 28 2012

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА

Січко С.М., Білоусов О.М.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗРОБІТТЯ В США

Ткаліч Т.І.
ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ – СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ В КРАЇНАХ РІЗНОГО РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Томілін О.О.
СПЕЦИФІКА МІЖГАЛУЗЕВИХ ЗВ’ЯЗКІВ У АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

Прокоф’єва О.Ю.
РОЛЬ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Волошина Е.А., Хижняк А.А.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА IT-КОМПАНИЙ

Турчак Н.А.
ПРОБЛЕМИ РИСОСІЯННЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Сорокунська Т.О.
ВПЛИВ СВІТОВОГО РИНКУ НА РОЗВИТОК ГАЛУЗІ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ В УКРАЇНІ

Ларіна Я.С.
МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА АПК НА РИНКУ ОРГАНІЧНИХ ПРОДУКТІВ

Морозов Р.В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ЗЕРНОВОЇ ГАЛУЗІ АПК

Малюк С.О.
ЕКОНОМІЧНО ОБҐРУНТОВАНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Бавико О.Є.
ФАКТОРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

Пашкевич М.С.
РЕГІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Орленко О.В.
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ І ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРУП’ЯНОГО РИНКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Копитко О.В.
СВІТОВИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОПТОВИХ РИНКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Майданевич П.Н.
ВЛИЯНИЕ АГРАРНОГО РЫНКА ТРУДА НА ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ

Колпакова Н.С.
СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА АР КРИМ

Лопушанська В.В.
ОПТИМАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ РОСЛИННИЦТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Петренко М.П.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА СУТНІСТЬ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПЕРСОНАЛУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Банєва І.О.
СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В РЕСУРСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Фоміна А.С.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Джалал А.К.
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ В ПІДПРИЄМСТВАХ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

Прохорчук С.В.
МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

ФІНАНСИ

Нестерова С.В., Анісімова С.І.
ПРОБЛЕМА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Стегней М.І., Сакаль М.М.
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ВИРІВНЮВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Ксьонжик І.В., Архіпова О.В., Маломуж О.Г.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕДУМОВИ УНІФІКАЦІЇ ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ

Мармуль Л.О., Мухіна М.В., Добичина І.В.
ВІДСОТКОВА ПОЛІТИКА: РОЛЬ І МІСЦЕ У СТРАТЕГІЇ БАНКІВ

Ксьонжик І.В., Кузнецов І.О., Трегубова І.А.
ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Коваль С.В., Метляєва О.С., Доброскок О.В.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ

Мармуль Л.О., Кохацька К.Ю., Сисак М.С.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ЗА РАХУНОК ОБСЛУГОВУВАННЯ VIP-КЛІЄНТІВ

Мармуль Л.О., Фесина А.А., Божонок О.С.
ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ НА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Коваль С.В., Клімук А.В., Василенко О.О., Поповиченко О.Л.
ОБЛІК ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Сіренко І.В., Зінченко А.І.
ВРАХУВАННЯ НЕПОВНОГО НАДХОДЖЕННЯ СТРАХОВОГО ПЛАТЕЖУ ПРИ ФОРМУВАННІ СТРАХОВОГО ТАРИФУ

Калінська Т.А., Самчинська Я.Б.
ОБ’ЄКТИ АУДИТУ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Мельник Ю.Д.
ІНВЕСТИЦІЙНІЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

Мирончук О.Б.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ

УПРАВЛІННЯ

Клещенко А.В.
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЦЕССАМИ РЕИНЖЕНИРИНГА СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Пашко П.В.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ АУДИТ КОНТРОЛЬ

Нужна С.А.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Сарапіна О.А., Стефановіч Н.Я.
ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ЧЕРЕЗ ФОРМУВАННЯ ПІДХОДІВ ЩОДО ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ

Пономарьова М.С.
РОЛЬ ЖІНКИ В СУЧАСНОМУ ТРУДОВОМУ ПРОЦЕСІ

Дроздова В.А.
СТВОРЕННЯ КЛАСТЕРА ЯК МОЖЛИВІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ ГАЛУЗІ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ НА ПЛОДООВОЧЕВІЙ ОСНОВІ

Чернявська І.М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА МАТЕМАТИЧНИМИ МЕТОДАМИ

Біліченко О.
МОНІТОРИНГ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ

Піюренко І.О.
КЛЮЧОВІ ЛАНКИ АНТИКРИЗОВОЇ СИСТЕМИ, ЇЇ СУЧАСНИЙ СТАН, НЕВІДКЛАДНІ ЗАХОДИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Лагодієнко В.В.
РЕТРОСПЕКТИВА ТА СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ І ЇХ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Максименко А.Г.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Думенко І.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Антофій Н.М., Фомішина В.М.
УПРАВЛІННЯ СПОЖИВАННЯМ ПОСЛУГ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ

Гнатюк Я.І.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТЕРИТОРІЙ: КРЕАТИВНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Дюжев В.Г.
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ТИПОВЫХ ПОЛЕЗНЫХ ЭФФЕКТОВ И НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ НЕТРАДИЦИОННОЙ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Іванов А.М.
ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІАЛЬНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ

© Scientific and practical journal «Business Navigator», 2002-2022