Випуск № 17 2009 р.

Титульна сторінка

Зміст


ЕКОНОМІКА

Коваленко В.І.
ПОКРАЩЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРАЦІВНИКІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Дмитренко Н.М.
ОЦІНКА ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР АКТИВІЗАЦІЇ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ

Данілін В.М., Кузькіна Т.В., Шабага Т.М.
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ У ДІАГНОСТИЦІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Данілін В.М., Імшеницька І.Г., Кузькіна Т.В.
ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ БРЕНДІНГУ ТОРГОВОЇ МАРКИ В УКРАЇНІ

Фомішин С.В.
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРОПОРАЦІЇ ЯК ГОЛОВНІ СУБ’ЄКТИ СВІТОГОСПОДАРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Орленко О.В.
«ЗЕЛЕНА СКРИНЬКА» СОТ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Кокорєва О.В.
АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

Овчинникова М.О.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Білоусов О.М., Жуйков Г.Є., Миронова Л.М.
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА СОЄВИРОБНИЦТВА В ЗОНІ СТЕПУ УКРАЇНИ

Юрченко В.В.
ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ЯК УМОВА ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Прохорчук С.В.
НЕОБХІДНІСТЬ СТАБІЛІЗАЦІЇ ТА ФОРМУВАННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ВИНОГРАДАРСЬКО - ВИНОРОБНОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

Мілітас С.О.
ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Юрченко А.Ю.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Антофій Н.М.
ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПЛОДОВО-ОВОЧЕВИХ КОНСЕРВНИХ ВИРОБНИЦТВ В УКРАЇНІ


ФІНАНСИ

Ботвіна Н.О.
ШЛЯХИ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АПК УКРАЇНИ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ

Савіна Г.Г., Голінько Є.О.
СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПАРКУ ЯК ОБ'ЄКТА ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Трухачова К.В., Власенко Н.А.
СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Бетехтіна Л.О.
ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ АПК

Жуйков С.Г.
СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Білоусова С.В.
ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ АГРОПРОДУКЦІЇ

Крайній В.О.
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ МИКОЛАЇВЩИНИ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ АГРОПРОДУКЦІЇ


УПРАВЛІННЯ

Тичина О.Л.
АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ НА ПТАХОФАБРИКАХ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ларіна Я.С.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ГОТОВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК ДО ВПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Кваша О.С.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДОЛОГІЯ, МЕТОДИКА ТА АКТУАЛЬНІСТЬ ОЦІНЮВАННЯ

Петіна Л.В.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ПЕРМАНЕНТНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ В ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК

Тошина Н.М.
НОВІТНІЙ МАРКЕТИНГОВИЙ НАПРЯМОК В БІЗНЕСІ: ФРАНЧАЙЗИНГ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ

Язлюк Б.О.
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ


ЕКОЛОГІЯ

Сорокунська Т.О.
ПРОБЛЕМА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО СОТ

Крилов Д.В., Білоусова С.В.
ОЦІНКА ПРИРОДНО - ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ ЯК КОМПЛЕКСНОЇ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПРИРОДНОЇ СИСТЕМИ

Пінчук Т.А., Сарапіна О.А.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОЖИВЧОГО РИНКУ ЯК КОМПОНЕНТА ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ

Коняєв О.В., Жуйков Г.Є.
ЕКОНОМІЧНІ РЕГУЛЯТОРИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В РЕГІОНАХ ЗРОШЕННЯ

© Науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР», 2002-2022