Завантажити вимоги до оформлення та подання статей

До публікації у фаховому науково-виробничому журналі «БІЗНЕС-НАВІГАТОР» приймаються статті проблемного, узагальнюючого, методичного характеру, результати оригінальних наукових, практичних, навчально-методичних досліджень у вигляді статей, які ніде раніше не публікувалися.

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Для розгляду питання про публікацію статті у Випуску 6 (49) 2018 необхідно до 28 грудня виконати наступні дії:
- заповнити електронну довідку про автора
Надіслати на електронну пошту редакції журналу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. наступні матеріали:
- наукову статтю. Мова публікацій: українська, російська, англійська;
- для осіб, які не мають наукового ступеня, – відскановану рецензію наукового керівника чи рецензію особи, яка має науковий ступінь зі спеціальності, що відповідає предмету дослідження (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою факультету (інституту);
- авторський реферат статті англійською мовою (авторський реферат статті повинен містити: прізвище та ініціали автора; звання або посаду; місце роботи або навчання; назву статті; стислий зміст статті мінімальним обсягом 250 слів). Переклад англійською мовою повинен бути достовірним (не машинним). При наявності проблем з достовірністю перекладу, редакція може допомогти у їх вирішенні;
- відскановане підтвердження сплати редакційного внеску. Реквізити для оплати надсилаються на електронну пошту автора лише після прийняття статті. Розмір внеску за публікацію статті становить 600 гривень, обсягом до 12 сторінок включно.

Назви файлів повинні відповідати прізвищу автора. Наприклад: Іванов_стаття, Іванов_рецензія, Іванов_реферат, Іванов_квитанція.

Авторські примірники журналів будуть відправлені до 28 лютого 2019 року.

 

ТЕМАТИЧНІ РОЗДІЛИ ЖУРНАЛУ

1. Економічна теорія та історія економічної думки
2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини
3. Економіка та управління національним господарством
4. Економіка та управління підприємствами
5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
6. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
8. Гроші, фінанси і кредит
9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
10. Статистика
11. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Обсяг статті має бути від 10 до 20 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури.
Поля з усіх сторін – 2,0 см.
Міжрядковий інтервал – 1,5 см.
Шрифт «Times New Roman» – 14 pt.
Абзацний відступ – 0,5 см.
Текст вирівнюється по ширині.
Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Формули в статтях мають бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в редакторі Microsoft Word for Windows).
Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].
Список використаних джерел розміщується наприкінці статті в порядку згадування джерел відповідно до розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (приклади оформлення).

 

СТРУКТУРА СТАТТІ

Статті повинні відповідати вимогам постанови Президії Вищої атестаційної комісії України "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України" від 15.01.2003 р. № 7-05/1 та мати наступні обов’язкові елементи:

- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Автор статті відповідає за правильність і достовірність викладеного матеріалу, за належність останнього йому особисто, точність викладених у роботі фактів (даних) та якість перекладу цитат з іншомовних джерел (за наявності).

© Науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР», 2002-2017