Завантажити вимоги до оформлення та подання статей


До публікації у фаховому науково-виробничому журналі «БІЗНЕС-НАВІГАТОР» приймаються статті проблемного, узагальнюючого, методичного характеру, результати оригінальних наукових, практичних, навчально-методичних досліджень у вигляді статей, які ніде раніше не публікувалися.

Автори, які опублікують свою статтю у Випуску 2 (69) 2022, матимуть можливість
ще один раз упродовж року безкоштовно опублікувати свій доробок в одному з номерів журналу.
Ми хочемо підтримати кожного науковця в цей складний час!

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Для розгляду питання про публікацію статті у Випуску 2 (69) 2022 необхідно до 31 травня виконати наступні дії:
- заповнити електронну довідку про автора.
Надіслати на електронну пошту редакції журналу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. наступні матеріали:
- наукову статтю. Мова публікацій: українська, англійська;
- відскановане підтвердження сплати редакційного внеску. Реквізити для оплати надсилаються на електронну пошту автора лише після прийняття статті.

Розмір внеску за публікацію статті становить 950 гривень, обсягом до 12 сторінок включно. Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 25 гривень.

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl. 

Електронний макет журналу буде розміщений на сайті та надісланий авторам 30 червня 2022 року.

У період військового стану в Україні журнал буде видаватися виключно в електронній формі.

 

ТЕМАТИЧНІ РОЗДІЛИ ЖУРНАЛУ

1. Економічна теорія та історія економічної думки
2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини
3. Економіка та управління національним господарством
4. Економіка та управління підприємствами
5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
6. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
8. Гроші, фінанси і кредит
9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
10. Статистика
11. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Обсяг статті має бути від 10 до 20 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури.
Поля з усіх сторін – 2,0 см.
Міжрядковий інтервал – 1,5 см.
Шрифт «Times New Roman» – 14 pt.
Абзацний відступ – 0,5 см.
Текст вирівнюється по ширині.
Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Формули в статтях мають бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в редакторі Microsoft Word for Windows).
Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].

Список використаних джерел розміщується наприкінці статті в порядку згадування джерел відповідно до розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (приклади оформлення).

Після списку використаних джерел розміщується список джерел «References» (список для міжнародних баз даних). При оформленні "References" посилання на джерела необхідно робити в романському алфавіті (приклади оформлення "References").

 

СТРУКТУРА СТАТТІ

Статті повинні відповідати вимогам постанови Президії Вищої атестаційної комісії України "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України" від 15.01.2003 р. № 7-05/1 та мати наступні обов’язкові елементи:

- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Стаття повинна містити анотації та ключові слова українською та англійською мовами, а також переклад назви статті англійською мовою.

Обсяг анотації українською мовою має бути не менше 700 знаків (без пробілів). Кількість ключових слів (словосполучень) – мінімум 5 позицій. Обсяг розширеної анотації англійською мовою має бути не менше 1800 знаків (без пробілів). У анотації англійською мовою зазначається актуальність теми та висвітлюються обговорювані питання, не представляючи результати. При написанні анотації не допускається посилання на будь-які дослідження або інші джерела інформації. Анотація має бути написана без підрозділів, текст повинен бути коротким і оригінальним. Недоцільно використовувати інформацію з тексту статті. Якщо стаття подана англійською мовою, у такому разі розширена анотація має бути подана українською мовою. Переклад англійською мовою повинен бути достовірним (не машинним). При наявності проблем з достовірністю перекладу, редакція може допомогти у їх вирішенні.

Автор статті відповідає за правильність і достовірність викладеного матеріалу, за належність останнього йому особисто, точність викладених у роботі фактів (даних) та якість перекладу цитат з іншомовних джерел (за наявності).

© Науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР», 2002-2022