До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих учених (аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту і займаються науковою діяльністю. Автори повинні подавати статті, які є виключно їх власними оригінальними дослідженнями, дотримуючись правил цитування та посилань. Подання завідомо неправдивої інформації або плагіату є неприпустимим і неетичним. Крім того, приймаються лише статті, які раніше не були опубліковані в інших журналах.

Для розгляду питання про публікацію статті у Випуску 3 (76) 2024 необхідно до 30 серпня:

1. Заповнити довідку про автора (посилання).

2. Надіслати статтю, оформлену згідно вимог, на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Увага! У темі листа необхідно обов'язково вказати шифр журналу 4751.

3. Надіслати квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті. Вартість публікації становить 1100 гривень (до 12 сторінок включно). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 25 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.

Через 10 робочих днів після сплати публікаційного внеску статтю буде розміщено на сайті видання.

За бажанням, автор статті може замовити друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до 11 жовтня 2024 р.

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Структура наукової статті:
1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями.
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор в яких розглядають цю проблему і підходи її розв’язання. При цьому виділити невирішені частини загальної проблеми, які досліджують у статті.
3. Формулювання цілей статті (постановка завдання).
4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих наукових результатів.
5. Висновки із цього дослідження і дальші перспективи в цьому напрямку.

Список використаних джерел та «References». Список використаних джерел у порядку згадування або у алфавітному порядку (оформлюється за міждержавним стандартом ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»). Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234]. References посилання на джерела необхідно робити в романському алфавіті в АРА стилі (APA Style Reference Citations). Приклади оформлення бібліографічних джерел для «References».

Стаття повинна містити анотації та ключові слова українською та англійською мовами, а також переклад назви статті англійською мовою. Обсяг анотації українською мовою має бути 700-800 знаків (без пробілів). Кількість ключових слів (словосполучень) – мінімум 5 позицій. Обсяг розширеної анотації англійською мовою має бути не менше 1800 знаків (без пробілів). У анотації англійською мовою зазначається актуальність теми та висвітлюються обговорювані питання, не представляючи результати. При написанні анотації не допускається посилання на будь-які дослідження або інші джерела інформації. Анотація має бути написана без підрозділів, текст повинен бути коротким і оригінальним. Недоцільно використовувати інформацію з тексту статті. Якщо стаття подана англійською мовою, у такому разі розширена анотація має бути подана українською мовою. Переклад англійською мовою повинен бути достовірним (не машинним). При наявності проблем з достовірністю перекладу, редакція може допомогти у їх вирішенні.

Технічні вимоги:
Обсяг статті – від 10 до 20 сторінок, формат А4 (297 x 210), береги: ліворуч – 25 мм, праворуч, зверху та знизу – 20 мм, набраних в редакторі Microsoft Word.
Увесь текст статті, бібліографічний список, анотації тощо друкують шрифтом Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал – полуторний.
Якщо стаття містить таблиці, формули і (або) ілюстрації, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір – 12 пт. Розмір таблиць та ілюстрацій не повинен бути більше ширини сторінки.
Математичні формули мають бути ретельно перевірені, чітко надруковані та набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows).
Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.

Стаття повинна мати такі структурні елементи:
індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки); прізвище та ініціали автора(-ів) (не більше 3-х авторів), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (навчання); назву статті; анотації та ключові слова; текст статті; cписок використаних джерел; References.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

© Науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР», 2002-2024