Приклад оформлення статті


Рубрика журналу:
 ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ


УДК 658.14/17:338.24

Морщенко В.О.,
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії,
ПВНЗ "Міжнародний університет бізнесу і права"


ОГЛЯД ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ЕФЕКТИВНІСТЬ»

Морщенко В.О. Огляд підходів до визначення економічної сутності поняття «ефективність». В статті висвітлено поняття ефективності як економічної категорії та її зв’язок з поняттям «результативність», встановлено спільні та відмінні ознаки резуль- тативності та ефективності, визначено основні види ефективності, розглянуто методи оцінки ефективності... (мінімум 700 знаків).
Ключовi слова: ефективність, результативність, ефект, результат, ресурси, витрати, вимірювання, оцінка (мінімум 5 слів/словосполучень).

Морщенко В.О. Обзор подходов к определению экономической сущности понятия «эффективность». В статье отражено понятие эффективности как экономической категории и ее связь с понятием «результативность», установлены общие и отличные характеристики результативности и эффективности, определены основные виды эффективности, рассмотрены методы оценки эффективности... (минимум 700 знаков).
Ключевые слова: эффективность, результативность, эффект, результат, ресурсы, затраты, измерение, оценка  (минимум 5 слов/словосочетаний).

Morschenkо V.O. Research of going near determination of economic essence of concept «efficiency». In the article concept of efficiency as to the economic category and her connection with a concept «effectiveness» is reflected, general and excellent descriptions of effectiveness and efficiency are set, the basic types of efficiency are certain, the methods of estimation of efficiency are considered....(it must be at least 1800 characters in the summary).
Keywords: efficiency, effectiveness, effect, result, resources, expenses, measuring, estimation.

Структура наукової статті повинна обов’язково містити такі необхідні елементи:

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
Огляд (аналіз) останніх досліджень і публікацій з цієї проблеми, в  яких започаткованорозв’язання даної проблеми і на які  спирається  автор.
Формулювання завдання дослідження.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Список використаних джерел.

© Науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР», 2002-2019