УДК 658.14/17:338.24

Стеценко В.О.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії
Міжнародний університет бізнесу і права

Stetsenko Volodymyr
Candidate of Economic Sciences, Аssociate Рrofessor,
Associate Professor at the Department
of International Economic Relations and Economic Theory
International University of Business and Law


ОГЛЯД ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ЕФЕКТИВНІСТЬ»

RESEARCH OF GOING NEAR DETERMINATION OF ECONOMIC ESSENCE OF CONCEPT «EFFICIENCY»

У статті висвітлено поняття ефективності як економічної категорії та її зв’язок з поняттям «результативність», встановлено спільні та відмінні ознаки результативності та ефективності, визначено основні види ефективності, розглянуто методи оцінки ефективності... (700-800 знаків без пробілів).
Ключовi слова: ефективність, результативність, ефект, результат, ресурси, витрати, вимірювання, оцінка (мінімум 5 слів/словосполучень).

In the article concept of efficiency as to the economic category and her connection with a concept «effectiveness» is reflected, general and excellent descriptions of effectiveness and efficiency are set, the basic types of efficiency are certain, the methods of estimation of efficiency are considered....(мінімум 1800 знаків без пробілів).
Keywords: efficiency, effectiveness, effect, result, resources, expenses, measuring, estimation.

Постановка проблеми.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Формулювання завдання дослідження (мета статті).
Виклад основного матеріалу дослідження.
Висновки.


Список використаних джерел:

References:

© Науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР», 2002-2024