Рубрика журналу:
 ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ


УДК 658.14/17:338.24

Стеценко В.О.,
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії,
Міжнародний університет бізнесу і права

Stetsenko Volodymyr,
Candidate of Sciences (Economics), Аssociate professor,
Associate Professor of the Department
of International Economic Relations and Economic Theory,
International University of Business and Law


ОГЛЯД ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ЕФЕКТИВНІСТЬ»

Стеценко В.О. Огляд підходів до визначення економічної сутності поняття «ефективність». В статті висвітлено поняття ефективності як економічної категорії та її зв’язок з поняттям «результативність», встановлено спільні та відмінні ознаки резуль- тативності та ефективності, визначено основні види ефективності, розглянуто методи оцінки ефективності... (мінімум 700 знаків без пробілів).
Ключовi слова: ефективність, результативність, ефект, результат, ресурси, витрати, вимірювання, оцінка (мінімум 5 слів/словосполучень).

Стеценко В.О. Обзор подходов к определению экономической сущности понятия «эффективность». В статье отражено понятие эффективности как экономической категории и ее связь с понятием «результативность», установлены общие и отличные характеристики результативности и эффективности, определены основные виды эффективности, рассмотрены методы оценки эффективности... (минимум 700 знаков без пробелов).
Ключевые слова: эффективность, результативность, эффект, результат, ресурсы, затраты, измерение, оценка  (минимум 5 слов/словосочетаний).

Stetsenko Volodymyr. Research of going near determination of economic essence of concept «efficiency». In the article concept of efficiency as to the economic category and her connection with a concept «effectiveness» is reflected, general and excellent descriptions of effectiveness and efficiency are set, the basic types of efficiency are certain, the methods of estimation of efficiency are considered....(it must be at least 1800 characters in the summary).
Keywords: efficiency, effectiveness, effect, result, resources, expenses, measuring, estimation.

Структура наукової статті повинна обов’язково містити такі необхідні елементи:

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
Огляд (аналіз) останніх досліджень і публікацій з цієї проблеми, в  яких започаткованорозв’язання даної проблеми і на які  спирається  автор.
Формулювання завдання дослідження.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.


Список використаних джерел:

References:

© Науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР», 2002-2020