Випуск № 32 2013

Титульна сторінка

Зміст

 

ЕКОНОМІКА

Ігнатенко М.М.
ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАТУСУ ЗАЙНЯТИХ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

Бойко В.І.
РІВЕНЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Кисельов О.Л.
ОСНОВНІ МОДЕЛІ ТА ФАКТОРИ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ширенко В.Б., Петлюченко В.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Гринь Я.О.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПІДПРИЄМСТВ

Бугаєнко С.А.
ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ПРОДОВОЛЬЧОГО МАРКЕТИНГУ

Ушкаренко Ю.В.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНУ

Бобирь О.І.
КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК НАЙАКТУАЛЬНІШИЙ ЗАСІБ ВИРІШЕННЯ ГОЛОВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ В ДЕРЖАВІ

Домаскіна М.А.
ОЦІНКА СТРУКТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Крижановська О.
РОЗВИТОК АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ПАЛИВА В ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ ЯК УМОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Лепьохіна О.В.
ПОТЕНЦІАЛ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Копитко В.І.
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА АПК УКРАЇНИ ТА РЕГІОНІВ

Сільченко І.А.
АНАЛІЗ СТАНУ І ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Минаков В.М.
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ ПОРТОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Чехович Г.Т.
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

Білоусова С.В., Ганжуренко І.В.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Демиденко Л. М.
ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Колокольчикова І.В.
РОЛЬ МАЛИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

 

ФІНАНСИ

Резнікова О. С.
ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Ботвіна Н.О.
ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ В АГРАРНІЙ СФЕРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Крамаренко І.С.
ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНІХ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ПОСЛУГ АГРОПРОДОВОЛЬЧИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ

Сиренко С.В.
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СТРУКТУРЫ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Фікс М. М., Федоров С.
СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Карась П.М., Сергійчук С.І., Якушова Т.В.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ СПЕЦІАЛІСТІВ ФІНАНСОВО – КРЕДИТНИХ УСТАНОВ

Іртищева І.О., Гросицька О.Є., Смелянець Т.В.
ГАЛУЗЕВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ

Прохорчук С.В., Петричко М.М.
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ

Добридень Ю.А., Гаврищук П.В.
ФОРМУВАННЯ ДІЄВИХ СКЛАДОВИХ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Козаченко І.Ю., Стах Н.С.
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ВИХОДІ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК

Тонконоженко А., Новіцька Н.
ФАКТОРИ І ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Думенко І.В.
ОЦІНКА СТАНУ ЗДОРОВ’Я ТА СИСТЕМИ ЙОГО ОХОРОНИ В КОНТЕКСТІ БЕЗПЕКИ

Суперсон С., Кінаш В.
ОПТОВІ РИНКИ АГРОПОДУКЦІЇ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Майборода О.В.
НАПРЯМИ МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФОРМУВАНЬ ПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ

 

УПРАВЛІННЯ

Хлівна І.В.
СУЧАСНИЙ СТАН ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Соловйов А.І.
ГІС-ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ВИРОБНИЧИМИ СИСТЕМАМИ

Шевченко В. В.
РОЗРОБКА НАПРЯМІВ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Бєлік В.Д.
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТРУДОВОГО ЖИТТЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СФЕРИ

Крупіца І.В.
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИМИ ЗМІНАМИ

Островська І.П.
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В КОНТЕКСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Прядко О.М.
УПРАВЛІННЯ ТОРГОВИМ АСОРТИМЕНТОМ В УМОВАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ

Бывшева Л.А., Кондратенко О.А.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ САМОМЕНЕДЖМЕНТА

Пташинська М., Склярська Л.В.
ІНОЗЕМНЕ ІНВЕСТУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Ніколаєва А.В., Лисак М.А.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Лагодієнко В.В., Лагодієнко Н.В.
ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА СТАН ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ

Пилипенко А.А.
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Попович О.М.
ЧИННИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ

Піддубна Л.І.
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

Тищенко С.І, Бєлова Г.І.
УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ НА РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Васюткіна Н.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ АВІАПІДПРИЄМСТВ

 

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Кузьменко О.Б., Кузьменко Б.П.
ПРОГНОЗОВАНА ОЦІНКА РИЗИКІВ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Іванов А.М.
МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ

Захаров О.В., Винниченко О.О.
МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА

Зінов’єв Ф.В.
НОРМУВАННЯ І ОЦІНКА УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ

© Науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР», 2002-2022