Випуск №2 (34) 2014

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА

Yefimova L.M.
THEORETICAL ASPECTS OF ENTERPRISE INNOVATION DEVELOPMENT USING BUSINESS PROCESSES REENGINEERING

Ботвіна Н.О.
РІВЕНЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ДЕРЖАВИ

Тубальцева Н.П.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО МОТИВАЦІЇ В ІННОВАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ

Войт Д.С.
ОСНОВНІНАПРЯМИ ТА ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Майданевич Ю. П.
ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА ТА  ТЕРМІНОЛОГІЯ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Бойко А.Б.
СУЧАСНИЙ СТАН СИТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Космарова Н.А.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Солтик Я. В.
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЦНОГО  ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА  

Лебедєва В.В.
ЕВОЛЮЦІЙНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Зайкіна  Г. М.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ  ВПРОВАДЖЕННЯ  СИСТЕМИ ЯКОСТІ  НА  ПІДПРИЄМСТВАХ  ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Карцева В.В.
ОБҐРУНТУВАННЯ ПОРЯДКУ ВИЗНАЧЕННЯ ТАКСОНОМІЧНОГО ПОКАЗНИКА СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Копитко О.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Бугаенко С.А.
ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ  ВЛАСТИВОСТЕЙ І ХАРАКТЕРИСТИК ТОВАРУ ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ І ШИРОКОГО СПОЖИВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Замлинський В.А. 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Жуйков Г.Є.
ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РИБОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Орленко О.В.
РЕГІОНАЛЬНІ ТА СВІТОВІ ОСОБЛИВОСТІ  РОЗВИТКУ АГРОФОРМУВАНЬ КРУП’ЯНОГО ПІДКОМЛЕКСУ

Борисова А.І., Биковська К.М.
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ  ПОЗИЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ВИХОДІ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК

Крижановський В.В., Осітров Р.Г.
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ НА РІВЕНЬ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Чокова Г.П., Ковальчук Р.С.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Комаровська М.В., Хілевська М.П.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ СОНЯШНИКУ

Солоненко С.П., Гавриш А.Г.
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ВИХОДІ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК

Стебловська Т.В., Гуташ В.О.
МІНІМІЗАЦІЯ РИЗИКІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ

Челак О.О., Романенко К.В.
ФАКТОРИ І ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

 

ФІНАНСИ

Коломоєць О.В. 
СУЧАСНИЙ СТАН МИТНОЇ ПОЛІТИКИ ТА МИТНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ

Сиренко С.С.
ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА КАК РЫНКА ИНВЕСТИЦИЙ

Білак Г.Д., Бєляєва А.С.
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Хабурський В.І., Мазуріна О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІНИ НА ПРОДУКЦІЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бойчук С.О., Лебедєва А.В.
ІНОЗЕМНЕ ІНВЕСТУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Жадько К.С.
ОБЛІК, АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ ЯК ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

УПРАВЛІННЯ

Семенчук І.М. 
КОНЦЕПЦІЯ АДВОКАТУВАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ ЯК НОВА КОМУНІКАТИВНА ФОРМА РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Січко С.М.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФРАЙНЧАЗИНГУ В СВІТІ

Бєлік В.Д. 
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СФЕРИ

Лепьохіна О.В.
РАЦІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ  СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

Князь С.В., Байдала Н.М., Ярема О.Р. 
РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Середа Н.М.
СТРАТЕГІЯ АВІАКОМПАНІЇ - “УПРАВЛІННЯ ЧЕРЕЗ ЯКІСТЬ”

Манзій О.П.
УПРАВЛІННЯ  КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ  ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: СТРАТЕГІЯ, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЙНІ  ІНСТРУМЕНТИ

Тінтулов Ю. В. 
СУТНІСТЬ, РОЛЬ Й ОБ'ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ  ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Копитко В.І.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО  РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ПІДПРЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Пономарьова М.С.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НАВЧАННЯ ТА ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ

Прохорчук С.В., Мухіна Т.Б.
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Клочан В.В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Крупіца І.В.
РОЗВИТОК ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ КОРПОРАЦІЇ ТА ОЦІНКА ЇЇ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ

Чекалова Н.Е.
ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКУ

 

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Горлачук В.В., Белінська С.М. 
СУЧАСНІСТЬ І ПРОБЛЕМИ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕНТИ

Харачко М.В.
РОЗРОБКА НОВІТНІХ МЕХАНІЗМІВ ФІНАНСУВАННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ТА ІНШОГО ПРИРОДООХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УМОВАХ ГОСТРОГО ДЕФІЦИТУ БЮДЖЕТУ

Рябуха І.С.
НЕОБХІДНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ МАРКЕТИНГУ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

© Науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР», 2002-2022