Випуск 4-1 (43) 2017

Титульна сторінка

Зміст

 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Гріненко А.Ю.
ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА В УКРАЇНІ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРАКТИКА ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ

Петренко Н.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОРУПЦІЇ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

Стаканов Р.Д.
КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ НА РОЗВИТОК МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

 

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Богаченко М.В.
СВІТОВИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

Лизун М.В.
ВАЛЮТНІ ВІЙНИ В СВІТОВОМУ ГЕОМОНЕТАРНОМУ ПРОСТОРІ

Морозова О.С., Морозов О.В.
РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Панченко В.Г.
ФІНАНСОВИЙ НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ

Пахуча Е.В.
РОЗВИТОК МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ ЯК ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Семчук Ж.В., Петрик І.В.
ДЕТЕРМІНАЦІЯ ПРОФІЛЮ СПОЖИВАЧА ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ: ОЦІНКА РІВНЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Самсонова Л.В.
ВИДОВА ТА ГЕОПРОСТОРОВА СТРУКТУРА МІЖНАРОДНИХ КОНТРАКТНИХ ВІДНОСИН

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Алієв Ф.М.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО ПОТОКУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Бавико О.Є.
СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ

Білоусова С.В., Аніщенко О.В.
РІЧКОВИЙ ТРАНСПОРТ: ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Галинська Ю.В., Байстрюченко Н.О.
РОЗПОДІЛ ЧАСТКИ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОЇ РЕНТИ ПАЛИВОДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ МІЖ ПОЗАБЮДЖЕТНИМИ ФОНДАМИ НА РІВНІ РЕГІОНУ

Гинда С.М.
ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Денисенко М.П., Бреус С.В.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ВНЗ У РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗРІЗІ: ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ РИЗИКУ, БЕЗПЕКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

Михайленко О.В., Ніколаєнко С.М., Король О.В.
ВПЛИВ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА

Крючко Л.С.
РОЗВИТОК КООПЕРАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ СКЛАДНИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Любохинець Л.С., Поплавська О.В.
СВІТОВА ПРАКТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В СУЧАСНОМУ ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Манойленко М.В.
ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Носирєв О.О.
РЕДЕІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ ДОНБАСУ: ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Проскуріна М.О.
ДО ПИТАННЯ ВИМІРЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗНАЧЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ІНДУСТРІЙ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Ульянченко О.В., Коломієць О.П.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА В УКРАЇНІ

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Баланенко О.Г., Павлова К.В.
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Білоусова С.В., Білоусов О.М., Імшеницька І.Г.
ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ

Близнюк Т.П.
СУЩНОСТЬ ДЕФИНИЦИИ «МУЛЬТИНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»: КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД

Боровік Л.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ

Головина Н.А.
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНСЕРВНОЇ ГАЛУЗІ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ НА ПЛОДОВООВОЧЕВІЙ ОСНОВІ

Громова А.Є., Пивовар М.А.
ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГАЛУЗІ МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Гуцалюк О.М.
ІНТЕГРАЦІЙНИЙ БАЗИС УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМ ПОЗИЦІОНУВАННЯМ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Дюжев В.Г., Сусліков С.В., Бойченко О.I.
ВПЛИВ НА ІННОВАЦІЙНУ СПРИЯТЛИВІСТЬ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Кобець Д.Л.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЯВЛЕННЯ ТА ВИБОРУ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Коваль С.В., Боліла С.Ю.
АУДИТ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ: СУЧАСНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГУ

Кузькіна Т.В.
ОСОБЛИВОСТІ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ В МАРКЕТИНГУ

Кустріч Л.О.
СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Лаврів І.М., Федів Р.Д.
ВПЛИВ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ БІЗНЕСІ

Дергалюк Б.В.
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО СТРУКТУРИЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

 


 

Випуск 4-2 (43) 2017

Титульна сторінка

Зміст

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Лемішовський В.І.
МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Нижеголенко К.С.
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО ЕКОЛОГІЧНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХЕРСОНСЬКОГО РЕГІОНУ НА ПРИКЛАДІ ДПДГ «АСКАНІЙСЬКЕ»

Павлова Г.Є., Приходько І.П., Шалімова О.І.
СТРАТЕГІЧНЕ ТА ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Плєханова Т.Є.
ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА ПІД ЧАС ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Присакар І.І.
РОЗВИТОК РИНКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ

Сас Л.С.
ЕТАПИ ПРОЦЕСУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Седікова І.О., Коренман Є.М.
ДОСЛІДЖЕННЯ АСИМЕТРІЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ЗЕРНОВОМУ РИНКУ

Фокіна-Мезенцева К.В.
АНАЛІЗ ПРАКТИКИ РОБОТИ З КОРПОРАТИВНОЮ КУЛЬТУРОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Хадарцев О.В., Савинський С.І.
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Хлистова А.Ю., Приварникова І.Ю.
ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО АВІАЦІЙНО-РЕМОНТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Губа М.І.
ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ

Карташова О.Г.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ВИННИХ КЛАСТЕРІВ В УКРАЇНІ

Павлов К.В.
ТЕОРЕТИЧНИЙ ГЕНЕЗИС КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН НА РИНКУ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Руснак А.В.
РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ У СТАЛОМУ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ РЕГІОНІВ

 

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Калініченко Л.Л., Устіловська А.С.
СВІТОВИЙ ДОСВІД ВЕДЕННЯ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОГО БІЗНЕСУ

Сало Я.В.
ВПЛИВ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА НЕРІВНІСТЬ В РОЗПОДІЛІ ДОХОДІВ

 

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Алескерова Ю.В., Кривулько Б.В.
РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Бугель Ю.В., Гуменюк О.Г.
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МИТНО-ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Домінова І.В.
РИЗИК ШАХРАЙСТВА В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО БАНКІНГУ

Коніна М.О., Овчаренко К.В.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ

Маслій Н.Д., Лисенко К.А.
НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

Позднякова Л.О.
ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВОЇ СИСТЕМИ

Поліщук Н.В.
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Сидорчук А.А.
ОДНОФАКТОРНІ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

Слободянюк Н.О., Янковський В.А., Огоновська А.О.
МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ СТРАХОВИМИ КОМПАНІЯМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕСТІЙКОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Стеценко Б.С.
ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ

Танклевська Н.С., Петренко В.С., Карнаушенко А.С.
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ВИДИ КРИПТОВАЛЮТИ У СВІТІ

Ярыев Cамир Cафар оглы
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТНО-ДЕФОЛТНЫХ СВОПОВ В УПРАВЛЕНИИ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Плахтій Т.Ф.
АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Погрібняк Д.С.
ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В АДАПТИВНОМУ УПРАВЛІННІ ОБ’ЄДНАННЯМ ПІДПРИЄМСТВ

Скрипник М.І., Григоревська О.О., Бабіч В.О.
ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ

 

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Циганчук Р.О.
МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРІОДИЧНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ, ДИСКРЕТНИХ У ЧАСІ

 

© Науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР», 2002-2022