Випуск 5-1 (54) 2019

Титульна сторінка

Зміст

 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Кашка М.Ю., Мхітарян С.Ю.
ОСНОВНІ ЦЕНТРИ КАТОЛИЦЬКОГО ПАЛОМНИЦЬКОГО ТУРИЗМУ У СВІТІ
Шедяков В.Е.
ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

 

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Андрієнко М.М., Панасюк І.В.
МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Михайленко О.Г., Помазан М.Ю.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РЕГІОНУ НА ЄВРОПЕЙСЬКИХ РИНКАХ ТОВАРІВ

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Білоусов О.М.
ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ
Гончаренко О.Г., Сіренко К. Ю., Товстиженко О.В.
ІНДЕКСИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
Кітц Р.Р.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЮВАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
Kostynets Valeriia
CURRENT STATE AND PERSPECTIVES FOR THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL TOURISM IN UKRAINE
Лагодієнко В.В., Лагодієнко Н.В.
ДЕПОПУЛЯЦІЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ТА МОТИВАЦІЯ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ У СФЕРІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ
Морозова О.С.
МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Нежид Ю.С.
ДЕМОГРАФІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ УПРАВЛІННЯ ЗАЙНЯТІСТЮ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ
Плисенко Г.П.
БРЕНДИНГОВІ СТРАТЕГІЇ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
Юхновська Ю.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Бердар М.М., Бутенко Н.В.
МОДЕРНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК КЛЮЧОВА ДОМІНАНТА ЙОГО ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ
Борецька Н.П.
ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Борецька Н.П., Петренко Л.В.
ЗАХОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Борецька Н.П., Тімофєєва О.
ОСНОВНІ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ ГОСТИННОСТІ
Григорчук Т.В.
МОЖЛИВОСТІ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЯК ЧИННИКА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ СУБ’ЄКТА СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ
Громова О.Є., Безчаcнюк Б.В., Бiрюкова О.А.
КOНКУPEНТНE CEPEДOВИЩE CВIТOВOГO PИНКУ ТPAНCПOPТНИX ПOCЛУГ
Кирилко Н.М.
АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА-ЕКСПОНЕНТА В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
Клюс Ю.І.
УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Лемберг А.Г., Попова О.М.
ОПЕРАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ: АСПЕКТ БЮДЖЕТУВАННЯ
Пасічник Н.В., Бугра А.В., Нікульникова Т.Г.
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ СКЛАДНИМИ ВИРОБНИЧИМИ СИСТЕМАМИ
Старинець О.Г.
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ
Фокіна-Мезенцева К.В., Байда І.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Романчукевич В.В.
ГЛОБАЛЬНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ НАПРЯМИ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Тульчинська С.О., Шашина М.В.
СТАН СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІННОВАЦІЙНИХ МЕРЕЖ УКРАЇНИ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ СТРУКТУРНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ


 

Випуск 5-2 (54) 2019

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Шпатакова О.Л.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПОЛІПШЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЄЮ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛІ РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Безхлібна А.П.
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Кузнєцова Г.О.
РЕГІОНАЛЬНИЙ РИНОК ЕНЕРГОРЕСУРСІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Негода Ю.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ ОСНОВ ВІДНОСИН ЗЕМЕЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА БАЗІ ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Панкова Л.І.
ГАРМОНІЗАЦІЯ ТА КОНСОЛІДАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ КЛАСТЕРНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНІВ
Спатар О.В., Підпала І.В.
ВПЛИВ РЕГІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРУБОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ НА ПРИКЛАДІ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Турленко Н.В., Алєксєйчук О.О.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ В КЛАСИФІКАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙ З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ
Ужва А.М.
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ РЕГІОНУ
Швець О.В.
ПРОБЛЕМА БЕЗРОБІТТЯ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ: ОЦІНКА РІВНЯ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ 

 

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Заяц О.В., Франовська В.О.
ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТУ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ПАЛИВА

 

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Прокопець Л.В., Бабчук А.М., Рудько К.І.
ВПЛИВ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

 

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Ботвіна Н.О.
АНДЕРРАЙТЕРСЬКА ПОЛІТИКА СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
Бутенко В.В., Дроздина А.А.
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦIЯ БАНКIВ В УКРАЇНI
Вовк Є.О.
ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПОВЕДІНКУ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ В УКРАЇНІ
Doga Mariana, Mіrzac Valeriu
THEORETICAL CONCEPTS FOCUSED ON THE SYSTEM OF FINANCIAL BUSINESS
Кисільова І.Ю., Дроневич А.М.
РОЗВИТОК НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ
Руденко В.В.
ТЕОРЕТИЧНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Бондарєва Т.Г., Немкович О.Б.
ЗАРОДЖЕННЯ СУЧАСНОЇ БУХГАЛТЕРІЇ: ЛУКА ПАЧОЛІ ТА ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС
Кирильєва Л.О., Шеховцова Д.Д.
КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Лесняк В. О.
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОГО АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯ ТА УТРИМАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ
Назарова І.Я.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ЕЛЕКТРОННОГО МИТНОГО ДОКУМЕНТУВАННЯ
Сатушева К.В., Коптєва О.В.
ЗВІТНІСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
Сопко В.В., Овсюк Н.В., Ромашко О.М.
ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ ВИТРАТ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛУ В КОНТЕКСТІ ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Шендригоренко М.Т., Карченкова О.Л.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

 

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Лобода О.М., Кавун Г.М.
ЕКОНОМІКО–МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ОПТИМАЛЬНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Степаненко Н.В.
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЯЄЦЬ

 

© Науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР», 2002-2022