Випуск 3 (64) 2021

Титульна сторінка

Зміст

 

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

П’янкова О.В., Чурікова О.М.
ЕКСПОРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Витвицька О.М., Шегда Л.М.
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ІНФОРМАЦІЙНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ НАФТОГАЗОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Гринько Т.В., Вишневецька М.В.
ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА У VUCA-СВІТІ
Дощенко О.В.
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Кифяк В.І., Геренда О.А.
ПАРТИСИПАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Кондратюк Ю.В., Лич В.М.
ВПЛИВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Таран-Лала О.М., Іщейкін Т.Є., Іщейкін Є.В.
ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ НА ПОНЯТТЯ ТА РОЛЬ ЛІДЕРСТВА В УПРАВЛІННІ СУЧАСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
Фаізова О.Л., Фаізова С.О., Гуцалова В.І.
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Фокіна-Мезенцева К.В.
ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ ЯК ФОРМА ЕФЕКТИВНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
Шимановська-Діанич Л.М., Чернікова Н.М., Іщейкін Т.Є.
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ» ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

 

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Мамедова Гюнай Гулу кызы
ЭКОТУРИСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМАЛЬНЫХ И МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД ЮЖНОГО СКЛОНА (МЕЖДУРЕЧЬЕ МАЗЫМЧАЙ И ШИНЧАЯ БОЛЬШОГО КАВКАЗА)

 

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Кухарєва О.О.
ТЕНДЕНЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Нестеренко Д.М., Пархоменко О.С.
ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Поліщук Н.В., Лобачева І.Ф., Мусієнко О.Л.
СУЧАСНИЙ СТАН ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ
Ситник Н.С., Іщенко В.А.
ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Кудренко Н.В., Борщівська А.В., Калайда Ю.Ю.
СИСТЕМА ОЦІНКИ ТА МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ, ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Тополенко Н.М., Лавренюк Ю.С.
ДОХОДИ, ВИДАТКИ І ВИТРАТИ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ: СУТНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

 

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Юрченко М.Є., Клименко Т.В., Лисенко О.В.
ЗАСТОСУВАННЯ АВТОРЕГРЕСІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ

© Науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР», 2002-2022