Випуск 1 (68) 2022

Титульна сторінка

Зміст

 

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Богородицька Г.Є., Войтов С.Г., Петренко І.В.
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СИРОВИННОГО РИНКУ ЮВЕЛІРНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Македон В.В., Михайленко О.Г.
НОВІ КОН’ЮНКТУРНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА МАРКЕТИНГОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ЛІЗИНГОВОГО БІЗНЕСУ

Ярема Т.В.
МАКРОРЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЄС

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Жук М.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Бєлова Т.Г., Фільченкова Я.К.
ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ LOVE-МАРКЕТИНГУ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Гулик Т.В., Найдовська А.О., Грабовецька К.А.
РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ПРОСУВАННЯ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ НА РИНКУ УКРАЇНИ
Гуржий Т.О.
РОЗРОБЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ПІД ЧАС КРИЗИ В КОМПАНІЇ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ЕТАПИ
Демидюк С.М., Князевич А.О., Крайчук О.В.
ПОРІВНЯЛЬНО-ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІЙ ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Драчук Ю.З., Трушкіна Н.В., Зеркаль А.В.
ДО СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ КЛІМАТИЧНОЇ РІВНОВАГИ
Корецька О.В.
ООБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ МОРСЬКОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
Коценко М.С.
ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Макаренко С.М., Рибачок С.А.
СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ З ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
Обронова А.М.
ОЦІНКА ЯКОСТІ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ НА БАЗІ ЕНТРОПИЙНОЇ КОНЦЕПЦІЇ
Станкевич І.В., Сакун Г.О.
МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Toropova Vladyslava
CONCEPTUAL PROVISIONS OF STRATEGIC MANAGEMENT OF INNOVATIVE CHANGES IN RAILWAY TRANSPORT ENTERPRISES
Пахуча Е.В., Сєвідова І.О.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ

 

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Копитко В.І., Копитко О.В.
РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ПРОДОВОЛЬСТВА В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
Січка І.І.
ВАЖЛИВІСТЬ ОНБОРДИНГУ У ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ
Tomashuk Inna
THE IMPACT OF EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES ON THE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS OF UKRAINE

 

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Горбаневич В.Л., Іванюта П.В.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФОНДОВОЇ БІРЖІ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ ТА УКРАЇНІ
Malyshko Vitalina, Makarchuk Inna, Hranovskaya Inna
EXPENDITURES OF THE STATE BUDGET OF UKRAINE: ANALYSIS OF DYNAMICS AND STRUCTURE
Найденко О.Є., Карпова В.В.
ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕРЕВАГ ТА НЕДОЛІКІВ ОПОДАТКУВАННЯ СІМЕЙНИХ ДОХОДІВ
Самарічева Т.А., Шпуганич А.В.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ БАНКУ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
Ганцяк М.О., Мамонова Г.В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ НА РИНКУ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ
Семенча І.Є., Калашнікова Ю.М.
ЛІКВІДНІСТЬ ОЧИМА МАРКЕТОЛОГА В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ БАНКУ

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Кононов І.І.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

 

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Білоскурський Р.Р., Скращук Л.В.
БІЗНЕС-АНАЛІТИКА ЯК ОСНОВА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Головач К.С., Оліфір І.А., Головач О.П.
РОЗПІЗНАВАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ ТА МЕТОДИКА ЇХ ВИЯВЛЕННЯ
Ганущак-Єфіменко Л.М., Сохань І.В., Резнік Н.П.
ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВОГО СТАРІННЯ НАЦІЇ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ КИТАЮ

© Науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР», 2002-2022