Випуск №30 2013

Титульна сторінка

Зміст

 

ЕКОНОМІКА

Буренко Ю.А.
МОТИВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

Дімітрієва С.Д., Калініченко І.Л.
ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ЕКОНОМІЧНИХ КАДРІВ

Шабага Т.М.
СПЕЦИФІКА ІНФРАСТРУКТУРИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Кубіній Н.Ю., Шеверя М.Ю., Попович В.В., Федорович О.А.
ІМПЕРАТИВИ МОДЕЛЮВАННЯ ФАКТОРНОЇ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Антофій Н.М.
ВПЛИВ ЦІН І ДОХОДІВ НА СТРУКТУРУ СПОЖИВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ

Пустова Н.О.
АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Ларіна Я.С.
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ

Майданевич П.Н.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАРКЕТИНГА В ПРЕДПРИЯТИЯХ СЕЛЬКОГО ХОЗЯЙСТВА

Пономарева Л.Н.
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ

Шевцов Д.В.
ДІАГНОСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТА АНАЛІЗ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ ОЛІЄЖИРОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

Орленко О.В.
ЗНАЧЕННЯ КРУП’ЯНИХ КУЛЬТУР В ФОРМУВАННІ ФОНДУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ  ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Бавико О.Є.
ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЙ КРАУДСОРСИНГУ

Шевченко В.В.
ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ ЙОГО СОЦІАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ

Горлачук В.В., Коваленко О.Ю.
ОБҐРУНТУВАННЯ КРИТЕРІЇВ І ПОКАЗНИКІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Пушак Я.Я.
ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА САМОЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ПРОДОВОЛЬСТВОМ РЕГІОНІВ: МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД

Левковська Т.В.
АНАЛІЗ СИРОВИННОЇ БАЗИ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Кузькіна Т.В.
КОНЦЕПЦІЯ ПОЛІТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ

Казаков С.О.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ  ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Кравцов С.І., Стуканов О.С., Стуканова О.О.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІНИ НА ПРОДУКЦІЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Піюренко І.О.
РОЛЬ І МІСЦЕ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА В АНТИКРИЗОВІЙ СИСТЕМІ

Венгер О.М., Майдак А.Р., Рудай О.О.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СКЛАДОВИХ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ворчаков А.В., Гаврющенко В.А., Сидорова О.С.
СТАН ТЕ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОГОІНВЕСТУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Пушак Г.І.
ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ПРОБЛЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

Рябінський О.А., Алєксєєва А.В., Анпілогова І.О.
ФАКТОРИ І ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Грибкова О.О.,  Гапонов С.І., Штанько І.О.
МІНІМІЗАЦІЯ РИЗИКІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Жуйков О.Г., Жуйков Г.Є.
РОЛЬ ГІРЧИЦІ ТА ПРОДУКТІВ ЇЇ ПЕРЕРОБКИ У ФОРМУВАННІ ПРОДУКТОВОГО СЕГМЕНТУ АПК УКРАЇНИ

Лиса Н.В.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ  ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ  ОСНОВНИХ ФОНДІВ  ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Дворецький А.О.
ВПЛИВ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НА ЗРОСТАННЯ ВВП

 

ФІНАНСИ

Бойко Л.І., Громаков О.І.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Сілецька Н.В.
ЦІНОВА ПОЛІТИКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКУ

Хижняк А.А., Волошина Е.А.
ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА РЫНКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ В УСЛОВИЯХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Жидяк О.Р.
ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ПОЛІПШЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

Наконечна К.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Черненок К.П.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ВДОСКОНАЛЕННЯМ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ТА ПІДВИЩЕННЯМ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЛІДАРНОГО КОМПОНЕНТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Майданевич Ю.П.
ОСОБЕННОСТИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ДЕБИТОРАМИ

Лагодієнко Н.В.
АУДИТ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ПРОДАЖУ ПРОДУКЦІЇ, ВИКОНАНИХ РОБІТ ТА НАДАНИХ ПОСЛУГ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Мілашовська О.І., Cтегней М.І., Юркевич А.В.
СПЕЦИФІКА РИЗИКІВ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ

 

УПРАВЛІННЯ

Білоусова С.В.
МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Дороховський О.М.
МЕТОДОЛОГІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ

Фомішина В.М.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КІНЦЕВИМ СПОЖИВАННЯМ В РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Петричко М.М., Прохорчук С.В.
СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ  В УКРАЇНІ

Бобирь О.І.
КОНЦЕПЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В СТРАТЕГІЯХ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Вівчарук О.М.
ЕЛЕМЕНТИ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В СТРУКТУРІ СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Ротанов Г.М.
НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Малахова А.В.
ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

Семенчук І.М., Анисенко О.В.
РОЗВИТОК СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ  КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ

Гавриш В.І., Огієнко А.В.
ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Лагодієнко В.В.
ВПЛИВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА З ІННОВАЦІЙНОЮ ОСНОВОЮ НА ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНИХ ЗМІН АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Лінтур І.В.
ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

 

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Ткач В.О., Камушков О.С.
МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЧЕРЕЗ ЧИСТИЙ ПРОДУКТ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Берегова В.В., Мацюта Ю.М.
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІНА ОЦІНКА ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Горлачук В.В., Січко А.В.
ЯКІСНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ

Коковіхін С.В., Ларченко О.В.
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РЕЖИМІВ ЗРОШЕННЯ КУКУРУДЗИ З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ

Дудяк Н.В.
ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА СТІЙКОСТІ МЕЛІОРОВАНИХ АГРОЛАНДШАФТНИХ СИСТЕМ В НАСЛІДОК АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Шрам Т.В.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ

© Науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР», 2002-2022