Випуск 3-1 (46) 2018

Титульна сторінка

Зміст

 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Єлісєєва Л.В.
ТРАЄКТОРІЯ ПОПЕРЕДНЬОГО РОЗВИТКУ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЕВОЛЮЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ
П’ясецька-Устич С.В.
«КОРУПЦІЙНА ПАСТКА» УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ: ПРИЧИНИ ФОРМУВАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ПОДОЛАННЯ
Шедяков В.Е.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВОПЛОЩЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ В ПОСТСОВРЕМЕННОМ ХОЗЯЙСТВОВАНИИ

 

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Андрущенко Н.О.
РОЛЬ КОРПОРАЦІЇ В СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
Жуйков Г.Є., Жуйков О.Г., Імшеницька І.Г.
ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
Михайленко О.Г., Токарєва М.В.
ІМІДЖ КРАЇНИ – ДВИГУН ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НА ГЛОБАЛЬНІЙ АРЕНІ

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Башнянин Г.І., Буряк П.Ю., Городиський Т.І.
КАПІТАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ТА ЇЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ
Бережна Н.І.
МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ НА ДЕРЖАВНОМУ, МІСЦЕВОМУ ТА ОСОБИСТІСНОМУ РІВНЯХ
Бовкун О.А.
УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ
Германюк Н.В.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ
Калініченко Л.Л., Войтов І.М., Устіловська А.С.
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ В КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО УКРАЇНИ
Козинець Г.О.
УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ ТА ЙОГО МІСЦЕ У РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ КРАЇНИ
Корнєєва Ю.В.
ДОРОЖНЯ КАРТА ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РІШЕННЯ ЩОДО УЧАСТІ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТОРА У КАПІТАЛІ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Корчинський І.О.
ІНФРАСТРУКТУРА АГРАРНОЇ СФЕРИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЇЇ АРХІТЕКТОНІКИ
Крамаренко К.М.
ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА ТА ЇЇ МІСЦЕ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Лотиш О.Я.
ГЛОБАЛЬНІ ЦІНИ НА АГРАРНУ ПРОДУКЦІЮ: НОВІ ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ
Мардус Н.Ю.
ВИЗНАЧЕННЯ МІСТКОСТІ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ТОВАРІВ
Мельник В.В.
ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛАСТЕРНИХ УТВОРЕНЬ ТА ШЛЯХИ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ
Рязанова Н.О.
ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ НА ОСНОВІ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
Самойленко Т.Г.
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Великий Ю.М., Косарєва І.П., Політун Д.О.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА
Волошина С.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Воронько О.І.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МАРКЕТИНГУ ПАРТНЕРСЬКИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН НА РИНКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Гриб С.В., Шеруда В.Ю.
ОЦІНКА ПЕРСОНАЛУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ НА РІВНІ ПІДПРИЄМСТВА
Грицьков Є.В.
СТЕЙКХОЛДЕРНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Деревльов В.Л.
РОЛЬ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Джерелюк Ю.О.
МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ АНТИКРИЗОВОЇ СТІЙКОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Жегус О.В.
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Зборовський Р.В.
ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ БРЕНДОМ
Кириченко Н.В., Лобода О.М., Ларченко О.В.
РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Ковальчук К.В., Сарбаш Л.Д.
УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ КАР'ЄРОЮ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ТА МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ 
Фокіна-Мезенцева К.В.
РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ МІНЛИВОГО РИНКУ
Савченко Ю.А.
РЕЗУЛЬТАТИ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА БЮДЖЕТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Фісуненко П.А.
СЦЕНАРНИЙ ПІДХІД В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 


 

Випуск 3-2 (46) 2018

Титульна сторінка

Зміст

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Ковшова І.О., Кравченко А.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Красовська О.Ю.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОНЦЕПЦІЇ «МАРКЕТИНГ-МІКС»
Кучмєєв О.О.
ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВОМ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
Лаготюк В.О.
ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ІНІЦІАТИВ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ ПТАХІВНИЦТВА
Латкіна С.А., Мєшкова-Кравченко Н.В.
ПІДПРИЄМНИЦЬКІ РИЗИКИ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Ліхоносова Г.С.
ДЕВІАЦІЇ В ПОВЕДІНЦІ ПРАЦІВНИКА ЯК РЕАКЦІЯ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ВІДТОРГНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Михайленко О.В., Ременюк Б.О.
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Соколюк С.Ю.
КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ДОСЛІДЖЕНЬ ГАРМОНІЗАЦІЇ
Черноіванова Г.С.
ПОБУДОВА МЕХАНІЗМУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІЙНОГО АНАЛІЗУ

 

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Кукош М.С.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ: ОЦІНКА І ПРОПОЗИЦІЇ З РЕАЛІЗАЦІЇ
Прядко І.В.
НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Франів І.А.
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ – ОСНОВНИЙ ВЕКТОР РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

 

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Бондар А.В., Смоленніков Д.О.
ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОЛОГО-ОРІЄНТОВАНИХ ПРОЕКТІВ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ
Боцула О.І.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

 

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Слюсаренко В.Є.
СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ САМОВРЯДНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ТРИСТОРОННЬОГО ПАРТНЕРСТВА

 

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Белінська Я.В.
ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ФІНАНСУВАННЯ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Бєлоусова С.В.
МІЖНАРОДНІ ПАЙОВІ ТА КОРПОРАТИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ФОНДИ: СПЕЦИФІКА ТА РОЗВИТОК В УКРАЇНІ
Бидик А.Г.
ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЛІДАРНОГО РІВНЯ ОНОВЛЕНОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Бугель Ю.В.
АДАПТАЦІЯ СИСТЕМИ МИТНОГО ОПОДАТКУВАННЯ УКРАЇНИ ДО СВІТОВИХ СТАНДАРТІВ
Holyk M.M.
MODERN APPROACHES TO THE EVALUATION OF THE BORROWER’S CREDITWORTHINESS OF A COMMERCIAL BANK: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS
Золотарьова О.В., Саранча С.М., Князєва А.В.
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ШЛЯХИ НАРОЩУВАННЯ ДЕПОЗИТНОЇ БАЗИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ
Квасницька Р.С., Морозовський Я.Е.
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКУ
Михайляк Г.В., Михайляк І.В.
СУТЬ, ТИПИ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКІВ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ
Поліщук Н.В., Мусієнко О.Л.
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Приказюк Н.В., Мехеда А.О.
РОЗВИТОК ВЗАЄМОДІЇ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ТА БАНКІВ В УКРАЇНІ

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Білобровенко Т.В.
ПРОБЛЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПДВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Гавриловський О.С.
ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ВИТРАТ НА МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Гордієнко М.І.
АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЙОГО РОЛЬ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Домбровська Н.Р.
СУТНІСТЬ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ
Назарова К.О., Гнатченко Д.Д.
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ У ЗАПОБІГАННІ ШАХРАЙСТВА ТА ОБМАНУ В ОПЕРАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ
Павлова Г.Є., Приходько І.П., Волчанська Л.В.
МІСЦЕ, РОЛЬ ТА ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
Михайленко О.В., Щербатюк І.С.
УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

© Науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР», 2002-2022