Випуск 4 (47) 2018

Титульна сторінка

Зміст

 

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Бусарєва Т.Г. 
МЕРЕЖЕВА ЕКОНОМІКА ЯК НОВА ФОРМА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Грущинська Н.М. 
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СВОБОДИ: ЕФЕКТИВНИЙ БАЛАНС
Іванов Є.І. 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
Редько Е.Ю. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СФЕРЫ ОБРАЩЕНИЯ КАПИТАЛА И РЕФОРМА СИСТЕМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ И ВЛОЖЕНИЯ КАПИТАЛОВ В КИТАЙСКИХ ЗОНАХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Бошота Н.В. 
РОЛЬ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ ДЕРЖАВИ
Гоменюк М.О. 
МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НАПРЯМІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Дейнега І.О. 
МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ ОСВІТНЬОЇ МІГРАЦІЇ
Максимюк М.М. 
ВПЛИВ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗМІЩЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ НА РІВЕНЬ ЇХНЬОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Мельник В.В. 
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ РОЗБУДОВИ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Роїк О.Р., Лущик М.В. 
АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
Удовиченко С.М. 
ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Халилов А.Э. 
СТАТИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ В НАЦИОНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

Боліла С.Ю., Федорова Т.В. 
ПРОФІЛЬ СПОЖИВАЧА ЯК ОСНОВА ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ МАРКЕТИНГОВИХ РІШЕНЬ ПІДПРИЄМСТВОМ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ
Донських А.С., Ткаченко О.С. 
РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
Кащена Н.Б., Чміль Г.Л. 
МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Кичко І.І., Мотузна Л.С. 
УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ КАР’ЄРОЮ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ
Кошельок Г.В., Терещенко О.М. 
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Кучмєєв О.О. 
СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Лохман Н.В., Берідзе Т.М., Мезенцева Н.М., Нікульнікова Т.Г. 
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ СИТУАЦІЙ
Манзій О.П. 
ПОНЯТТЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ
Мельник А.О., Мельник Л.С. 
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МОТИВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Орєхова А.І. 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Савенко І.І., Седіков Д.В. 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗПОДІЛУ ЗЕРНА
Саковська О.М. 
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
Федорова Н.Є. 
МАРКЕТИНГОВА ОЦІНКА ВПЛИВУ СИСТЕМИ СКЛАДНИКІВ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА РІВЕНЬ АДАПТАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОГО СКЛАДНИКА КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Фокіна-Мезенцева К.В. 
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА
Чеснакова Л.С., Малахова Ю.А. 
ДІАГНОСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Швець Ю.О. 
УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: ЧИННИКИ ВПЛИВУ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Щербань О.Д., Воровик Я.Ю. 
ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Яворська О.Г. 
СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВ СЕРЕДНЬОГО ТА МАЛОГО БІЗНЕСУ СФЕРИ ТУРИЗМУ ТА ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

 

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
 
Куцаб П.А. 
ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ АКТИВІЗАЦІЇ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ПОЛЬЩЕЮ

 

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Войцешин В.П. 
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТУ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
Коломієць В.Л. 
ДЕРЖАВНИЙ БАНК РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ
Кузьменко В.М. 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Мискін Ю.І., Мискіна О.О., Шевчук С.В. 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЦИПІВ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНО-РЕГУЛЯТОРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ
Пєхота А.В. 
ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «БІРЖОВИЙ РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ»
Сороківська З.К. 
ОЦІНКА ВПЛИВУ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ НА БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ
Стеценко Б.С. 
ДЕРЖАВА В СУЧАСНІЙ АРХІТЕКТУРІ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ


БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ


Акимова Н.С., Асвае Азадэн 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В УСЛОВИЯХ АДАПТАЦИИ К МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
Сулима М.О. 
ШЛЯХИ ІНТЕГРАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР
Шендригоренко М.Т. 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ МАЛОЦІННИХ ОБОРОТНИХ І НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

 

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Степаненко Н.В. 
ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЯЄЦЬ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ
Євстаф’єв С.М.
МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТІВ ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ УГОД ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ
Сероклин Л.В.
СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ КОНЦЕСІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

© Науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР», 2002-2022