Випуск 2 (51) 2019

Титульна сторінка

Зміст

 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Городняк І.В.
АНАЛІЗ ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИСВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Ковальчук Т.Г., Загарій В.К.
ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПОДАЛЬШИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
Корж М.В., Чуніхіна Т.С., Маліношевська К.І.
СТРАТГІЯ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ
Корнелюк О.А., Хірова В.Ю.
АНАЛІЗ КОН’ЮНКТУРИ СВІТОВОГО БІРЖОВОГО РИНКУЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Бусарєв Д.В.
ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СКЛАДНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ У СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ
Лохман Н.В.
АНАЛІЗ КАТЕГОРІЇ «ІННОВАЦІЙНИЙ КЛАСТЕР»
Урба С.І., Червона О.Ю.
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Бугай В.З., Бурдило О.В.
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Герук С.М., Веремій Т.Б.
ПЕРЕДУМОВИ КРИЗИ ТА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Добрунік Т.П.
ПОДАТКОВІ НОВАЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Злотенко О.Б.
ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ОРІЄНТИРІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Кабаченко Д.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Квілінський О.С.
ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
Крет І.З., Петрушка Т.О., Товкан О.Е.
ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА БАЗА ТА ЇЇ ОНОВЛЕННЯ ЯК СКЛАДНИК ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Кузнєцова Г.О.
АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА В МІНЛИВОМУ ЕНЕРГОБАЛАНСІ ПІДПРИЄМСТВ ЄВРОСОЮЗУ
Мельник С.І.
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА
Морозова О.С., Морозов О.В., Шапоринська Н.М.
ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АПК РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В У МОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Петренко В.С., Федорчук О.М., Карнаушенко А.С.
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Прокопець Л.В., Овсієнко В.В.
ДОСЛІДНИЦЬКІ ПІДХОДИ ДО АУДИТУ ПЕРСОНАЛУ
Райтер Н.І.
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ АГРОБІЗНЕСУГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Ковалевич Д.А.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Колеватова А.В.
БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ
Марина А.С., Єланська Н.О., Петренко М.А.
ФІНАНСОВА САНАЦІЯ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Мискін Ю.І.
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Простебі Л.І.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Рошило В.І.
НАПРЯМКИ ПОСИЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНОЇ РЕФОРМИ
Ситник І.П., Фоміна В.С.
ВПЛИВ ФІНТЕХУ НА РОЗВИТОК СУЧАСНИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ
Тіщенко Є.О.
АКТИВІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ
Юдіна С.В., Саранча О.М.
ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ НАСЕЛЕННЯ ЧЕРЕЗ ДЕПОЗИТИ В БАНКІВСЬКУ СИСТЕМУ

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Галак К.І.
ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ВИТРАТ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Голуб Н.О., Вольська А.О.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ СПИСАНОЇ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Домбровська Н.Р.
СУТНІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТРАКТУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЯК ПРОВІДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ
Мощенський С.Г.
АНАЛІТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ІНВЕСТОРАМИ
Радова О.В.
ПРОБЛЕМАТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ МСБО 41 «СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО» В ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Лобода О.М., Кавун Г.М.
ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДІВ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Степаненко Н.В.
МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ПІДВИЩЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПТАХІВНИЦТВА
Афонов Р.П.
СТАН І ДИНАМІКА РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ МІЖДЕРЖАВНОГО СПІВСТАВЛЕННЯ

 

© Науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР», 2002-2024