Випуск 3-1 (52) 2019

Титульна сторінка

Зміст

 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Мірясов Ю.О., Яхно Б.П.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ ДЕРЖАВИ
Шараг О.С.
СТРУКТУРА ЕКОНОМІКИ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО ТА ЯКІСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

 

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Бунтова Н.В.
СЕГМЕНТАЦІЯ СВІТОВОГО ТУРИСТИЧНОГО ПРОСТОРУ ТА ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ
Дугієнко Н.О., Осаул А.О., Колугарова О.К.
РОЛЬ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В ЕКОНОМІЦІ КНР
Колокольчикова І.В.
СВІТОВЕ ВИРОБНИЦТВО ТА РИНКОВІ ПОЗИЦІЇ ПЛОДОВО-ЯГІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Андрющенко О.Б.
ЯКІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
Кириченко О.С.
ВИЗНАЧАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЗАСАДИ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ, ЇХ СУТНІСТЬ ТА ВПЛИВ НА ПРОМИСЛОВИЙ РОЗВИТОК
Мещеряков В.Є.
ДИНАМІКА ВАЛОВОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОДУКТУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
Морозов Р.В., Морозова О.Г.
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РИСІВНИЦТВА В УКРАЇНІ
Носань Н.С.
СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО СКЛАДНИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ СЛІДУВАННЯ ЦІЛЯМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Самойленко Т.Г.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В АГРАРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ
Соловей Ю.Г.
ПРИЧИНИ ВНУТРІШНЬОЇ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
Удовиченко С.М.
МІСЦЕ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
Шепетько Р.І.
ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ, ЗАВДАНЬ І ПРІОРИТЕТІВ НЕОІНДУСТРІАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Шпарик Я.Я.
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ЗЕМЛІ ЯК ФАКТОРА ВИРОБНИЦТВА

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Алєксєєнко І.А., Пелих М.Ю.
РОЗРОБЛЕННЯ ЗАХОДІВ , СПРЯМОВАНИХ НА ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГУ ПРОДАЖУ ПРОДУКЦІЇ
Іванченкова Л.В., Ткачук Г.О., Скляр Л.Б.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Кіндзюр О.С.
СТАН ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Морозова О.С., Морозов О.В., Шапоринська Н.М., Волошин М.М.
ЗРОШЕННЯ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
Окландер Т.О., Ветрогон О.В., Приймаченко О.О.
ОЦІНЮВАННЯ ЦІНОВИХ РИЗИКІВ У ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННІЙ СФЕРІ
Полуда Т.А., Стеценко В.А.
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ НА ПІДПРИЄМСТВІ КЛАСИЧНИМ СПОСОБОМ ТА ЧЕРЕЗ СОЦІАЛЬНУ МЕРЕЖУ INSTAGRAM
Потетюєва М.В.
ОБҐРУНТУВАННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ МАЙНОВИХ ОБ’ЄКТІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
Сабецька Т.І.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Смірная С.М.
АДАПТАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Солнцев С.О., Жигалкевич Ж.М.
СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТОК КВАЗІІНТЕГРАЦІЙНИХ СТРУКТУР НА ОСНОВІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Зрибнєва І.П.
СТИМУЛЮВАННЯ КООПЕРАЦІЇ МАЛОГО, СЕРЕДНЬОГО І ВЕЛИКОГО БІЗНЕСУ В КРАЇНАХ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЗАКОРДОННОЇ МЕРЕЖІ СУБ'ЄКТІВ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Ліхота О.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДІАГНОСТИКИ ХАРАКТЕРИСТИК ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ


 

Випуск 3-2 (52) 2019

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Tolpezhnikova Tetyana, Balashov Maksim, Lavrentiev Andriy
BASES OF FORMATION OF THE CONCEPT OF INTEGRATED MARKETING
Харченко Т.Б.
УДОСКОНАЛЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Цибульська Е.І., Монастирський Г.О.
РЕПУТАЦІЙНИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Шимановська-Діанич Л.М.
КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ: КРОС-КУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

 

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Боднарук І.Л.
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СЕГМЕНТУ ЕЛІТНОЇ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ
Кузнєцова Г.О.
ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СЕКТОРІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Науменко Н.Ю.
ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ НА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ РЕГІОНУ
Ревко А.М.
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ КОНЦЕПТ ОЦІНКИ ОСВІТНЬОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

 

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Боцула О.І., Головіна О.Л.
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ В ЛІСОВОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
Мартиненко В.О., Линник С.О.
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
Орищин Т.М., Крихівська Н.О., Танчак Д.В.
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК УПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ПРИНЦИПІВ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

 

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Замора О.І., Ярема Л.В.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РИНКУ ПРАЦІ І ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ
Наумова М.А.
РИНОК ПРАЦІ ТА СИСТЕМА ОСВІТИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

 

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Бєлоусова С.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ІМПЕРАТИВИ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Золотарьова О.В., Лола І.В., Біленко Т.Є.
ПРОБЛЕМНІ КРЕДИТИ: СУТНІСТЬ, ЧИННИКИ ПОЯВИ В КРЕДИТНОМУ ПОРТФЕЛІ ТА УПРАВЛІННЯ
Золотарьова О.В., Постольник Л.В.
АВТОТРАНСПОРТНЕ СТРАХУВАННЯ ТА НАПРЯМИ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Коваленко В.В.
РИЗИКИ ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ ЧЕРЕЗ БАНКІВСЬКУ СИСТЕМУ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Куряча Н.В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ
Medvedieva Irina, Ahapova Mariia
ORGANIZATIONAL SUPPORT FOR STRATEGY ELABORATION ON AN INITIAL PUBLIC OFFERING
Попова Л.В., Мізунська І.Р.
ПЕРЕСТРАХУВАННЯ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ НАДІЙНОСТІ СТРАХОВИКА
Скопова О.С.
ФУНКЦІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ПЛАТЕЖІВ ТА ОЦІНКА ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ НА МАКРО- ТА МІКРОРІВНІ

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Мезенцева Н.М., Гольчановська Л.С., Кирику В.В.
СУЧАСНІ ДЕФІНІЦІЇ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА
Царук Н.Г.
ПІДГОТОВКА ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ – НОВИЙ ВИКЛИК ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

 

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Лобода О.М.
ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ФУНКЦІЇ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З ФІКСОВАНОЮ КІЛЬКІСТЮ ЗЕМЛІ
Степаненко Н.В.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛЕЙ РОСТУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЖИВОЇ МАСИ ПТИЦІ БРОЙЛЕРНИХ КРОСІВ

© Науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР», 2002-2022