Випуск № 31 2013

Титульна сторінка

Зміст

 

ЕКОНОМІКА

Глушко Ю.В.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ВИНОГРАДАРСКО-ВИНОДЕЛЬЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ АР КРЫМ

Замлинський В.А.
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІНОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Замлинська О.В.
КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ ЛІФТОВОГО КЛАСТЕРУ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ЗРОСТАННЯ

Лиса Н.В.
ДЖЕРЕЛА ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Гришов В.В.
РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

Лебедева В.В.
ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА КОНВЕРГЕНЦІЇ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ФОРМУВАНЬ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ

Лисовая Т.В.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В АГРОФОРМИРОВАНИЯХ АР КРЫМ

Мілашовська О.І., Стегней М.І., Пачкал О.М.
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ

Рощина Ю.В.
ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ (ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ)

Січко С.М.
ОСОБЛИВОСТІ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В КРАЇНАХ ЄС

Янченко З.Б.
ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ТА ЗМІСТОВНЕ НАПОВНЕННЯ

Фрейдис Е.И.
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И МАРКЕТИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВИНОГРАДАРСКО-ВИНОДЕЛЬЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ АР КРЫМ

Гончарова А.І.
АСПЕКТИ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

Бойко А.Б.
ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАГРОЗИ ДЛЯ ОПЕРАТОРІВ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ

Kovtunenko Kseniia, Kovalyk Oksana
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ПРОЕКТІВ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ДОСВІД ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ

Арутюнов А.В., Біхлє Ю.А., Вітковський А.Ю.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЦІНИ НА ПРОДУКЦІЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бордовська Г.С., Кучер С.В., Трофимук І.Г., Тиліщук Ю.В.
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ВИХОДІ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК

Зайцева О.І., Ємець Н.В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ В КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ

Копитко В.І., Копитко О.В.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ АПК

Белінська С.М.
ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Ігнатенко М.М.
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ АГРАРОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Грінчук Ю.С.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВІДТВОРЕННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

 

ФІНАНСИ

Вівчарук О.М.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Стоянова-Коваль С.С.
ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Іванчикова А.С.
ПРОБЛЕМИ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Кравченко Л.О., Волошина О.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ЗБЫТА В СФЕРЕ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Шрам Т.В.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВІДОБРАЖЕННЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

Жидяк О.Р.
ПРИНЦИПИ СТРАХУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПОЛІТИКА СТРАХУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРОСФЕРИ

Рехтета О.М.
ОЦІНКА СТАНУ ЗОВНІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО БОРГУ

Бойков В.О.
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Прохорчук С.В.
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ АПК В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Петричко М.М.
ІНВЕСТИЦІЇ В ІННОВАЦІЇ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ

Попович О.М.
МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ

Лагодієнко В.В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ХАРЧОВІЙ ГАЛУЗІ

Палеха Ю.М., Колосюк А.А.
РЕФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ В УКРАЇНІ

 

УПРАВЛІННЯ

Гроздева Е.А.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА САНАТОРНО-КУРОРТНОГО РЕГИОНА

Левковська Л.В., Мандзик В.М.
СИСТЕМНІ АСПЕКТИ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Богданова Ж.А.
ІСТОРИЧНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПОСЛУГ В РІЗНИХ КРАЇНАХ

Островська І.П.
САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Орленко О.В.
ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ІНТЕРВЕНЦІЙНОГО ФОНДУ – ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ КРУП’ЯНОГО РИНКУ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ СВІТОВИХ ЦІН НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ

Кужель В.В.
СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ

Ковтуненко Ю.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Бутенко Т.В., Бутенко В.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Піюренко І.О.
КЛЮЧОВІ ЛАНКИ АНТИКРИЗОВОЇ СИСТЕМИ, ЇЇ СУЧАСНИЙ СТАН, НЕВІДКЛАДНІ ЗАХОДИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Майборода О.В.
НАПРЯМИ МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ 

Крученюк Є.В., Рижик Г.В., Стафій Т.Б.
МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА

Лагодієнко Н.В.
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Крутій І.А.
ВИМОГИ ДО УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ

Воскресенська О.Є.
НОВІ ПІДХОДИ ДО РІШЕННЯ ПРОБЛЕМ, ПОВ’ЯЗАНИХ З УПРАВЛІННЯМ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Шандова Н.В.
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Мармуль Л.О., Руснак А.В.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Трухачова К.В.
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЗБАЛАНСОВАНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ГОСТИННОСТІ

Ванієва А.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ

Тюхтенко Н.А.
МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Яровий І.І.
УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ БЮДЖЕТОУТВОРЮЮЧИХ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Крупіца І.В.
СОЦІАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА НАЦІОНАЛЬНІ НАДБАННЯ

 

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Шевцов Д.В.
СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ АКТИВІЗАЦІЇ РИНКОВОЇ ТА ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОЛІЄЖИРОВІЙ ГАЛУЗІ

Жуйков О.Г., Жуйков Г.Є.
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВВЕДЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ КУЛЬТУР ОЛІЙНОГО НАПРЯМУ В АГРОФІТОЦЕНОЗИ ПФВДЕННОГО СТЕПУ

Акіншева В.М.
ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ РОДЮЧIСТЮ ҐРУНТУ

Лепьохіна О.В.
СТАН ВІТЧИЗНЯНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

© Науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР», 2002-2022