Випуск №1 (33) 2014

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА

Жуйков Г.Є., Ганжуренко І.В.
РЕГІОНАЛЬНІ ТА СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИБОПРОДУКТОВОЇ ГАЛУЗІ

Лопушанська В.В.
ТО-МОДЕЛЬ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ГАЛУЗЕЙ РОСЛИННИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Крижановська О.В.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ СТАНУ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ ТА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Лебедева В.В.
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ АРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В КОНТЕКСТІ  КОНТКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  АГРАРНИХ ПІДПРИЄМТВ

Тарасенко О.В. 
ОБҐРУНТУВАННЯ ЧИННИКІВ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ М'ЯСНОГО ТВАРИННИЦТВА

Бутенко Т.В.
ПРОБЛЕМИ  МОНІТОРІНГУ  ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СФЕРИ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Негоденко В. С.
МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ  ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ  ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Зінов’єв Ф.В, Демчук О.М.
ПОТЕНЦІАЛ МОЛОКОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ОЦІНКА, РОЗВИТОК І ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ

Замлинський В. А., Замлинська О.В.
ПОСИЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Кисельов О.Л.
ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ У РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ

Крикунова В.М.
АНАЛІЗ СТАНУ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ

Хлистун О.А. 
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДІАГНОСТИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Майданевич П.М. 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ

Ришняк Н.М.
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ – КЛЮЧОВА ПРОБЛЕМА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Клочан В.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ

Лазарєва О.В.
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КАТЕГОРІЙНОГО АПАРАТУ В ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ

Грехова О.Т.
ЩОДО ПОНЯТТЯ  ТА ОЗНАК «ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ»

Орел В.М.
АКТИВІЗАЦІЯ  ЗАЛУЧЕННЯ ІННОВАЦІЙ У СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ

Серьогін В.К.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

Комісарова Л.О.
ФУНКЦІЇ ТА УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ 

 

ФІНАНСИ

Шевченко В.В.
ЗАСОБИ ВДОСКОНАЛЕННЯ  ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Карась П.М., Приходько Н.В.
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

Голобородько Я.О.
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ З ВИКОРИСТАННЯМ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО МЕХАНІЗМУ

Солтик Я.В.
ДЕЯКІ  ПИТАННЯ  ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Манзій О.П., Танасійчук Ю.В.
МЕТОДИ ОЦІНКИ  РИЗИКІВ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Редькін Д.О.
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ  ЗАХИЩЕНОСТІ АПВ

Непочатенко В.О.
ПРОЦЕСИ АКТИВІЗАЦІЇ  ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АГРАРНІЙ  СФЕРІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Козаченко Л.А.
КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Щербата М.Ю. 
УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ  ПІДПРИЄМСТВ  АПВ

Шабага Т.М.
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Лагодієнко Н.В., Китиця А.О.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Лагодієнко Н.В., Ковальчик В.М.
ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ  ПІДПРИЄМСТВАХ

Домаскіна М.А.
ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Прохорчук С.В.
НАПРЯМКИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНО - ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Фомішина В.М.
ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У СВІТЛІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: ВИБІР ПРІОРИТЕТІВ 

 

УПРАВЛІННЯ

Кузькіна Т.В.
ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З МАРКЕТИНГУ

Сімонова В. С.
РОЗРОБКА МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ РОЗДРІБНИМИ ТОВАРАМИ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Бугаєнко С. А.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ТА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Ареф’єва О.В., Васюткіна Н.В. 
ДІАЛЕКТИЧНА СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ

Лугова О.І.
ФОРМУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ СВИНАРСТВА

Грибова Д.В.
ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ПІДХОДІВ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ОВОЧІВНИЦЬКОЇ ГАЛУЗІ

Максименко А.Г., Юськів Ю.О.
МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ТА ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ СНІГУРІВСЬКОГО РАЙОНУ

Іртищева І.О., Обозна А.О.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ТРАНСПОРТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Мазко Р.В.
НЕМАТЕРІАЛЬНА МОТИВАЦІЯ ЯК ОСНОВА МОТИВАЙНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Лагодієнко В.В.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ

Безрук В.С., Іванова В.А.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Григоренко К.С.
ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Черних В.В.
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ  ПОКРАЩЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Полішкевич О.Р.
ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Козак Е. Б.
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СТАН ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Морозова К.В. 
КОМПОНЕНТИ СТРУКТУРИ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ З МАРКЕТИНГУ

Білоусов О.М.
СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА 

Пушак Я.Я.
ТІНЬОВА СКЛАДОВА ЯК ПРОЯВ ДЕВІАНТНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ  ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Іванов А. М.
КЛАСИФІКАЦІЯ «МЕРТВИХ МІСТ» ЯК ОБ’ЄКТІВ СУЧАСНОГО ТУРИЗМУ

Зінов’єв Ф. В., Короленко Ю. М.
ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Кравченко Н.О.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ КРИМУ

Тофан М. С.
СИСТЕМА ЗАХОДІВ НАПРАВЛЕНИХ ПРОТИ ДІЇ ВОДНОЇ ТА ВІТРОВОЇ ЕРОЗІЇ

Іванов А.М.
РОЗВИТОК РИБОПРОДУКТОВОГО КОМПЛЕКСУ В ПІВДЕННОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

 

© Науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР», 2002-2022