Випуск 1-1 (44) 2018

Титульна сторінка

Зміст

 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Гріненко А.Ю.
РОЗВИТОК ІНСТИТУТІВ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ЇХ БУДОВИ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Єлісєєва Л.В.
ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО РОЛЬ У КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Нафус І.І.
СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК КАТЕГОРІЯ ЕКОНОМІКО-ТЕОРЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

 

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Бестужева С.В., Решетняк Д.О.
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В УКРАЇНІ

Біла С.О., Гайдай М.Ю.
СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У ХХІ СТ.: ДОСВІД КРАЇН ЄС ТА УКРАЇНИ

Зварич Р.Є.
АСИМЕТРІЯ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Петренко В.С., Карнаушенко А.С.
ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ МІЖ СПІЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА ІНШИМИ ФОРМАМИ МІЖНАРОДНИХ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН

Коваленко Ю.О.
МАРКЕТИНГОВІ ПАРАМЕТРИ МІЖНАРОДНОГО ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

Когут М.В.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ У РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ

Огінок С.В.
ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ЧИННИК МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ОБМІНУ

Павліха Н.В., Хомюк Н.Л.
ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЩОДО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Аніщенко О.В.
ПОСТАЧАННЯ НА РІЧКОВОМУ ТРАНСПОРТІ: СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ

Багорка М.О.
ОСНОВНІ СКЛАДОВІ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Грищенко В.Ф., Грищенко І.В.
ЕКОЛОГІЧНО-ЕКОНОМІЧНІ КОНФЛІКТИ У ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ: КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОТИДІЇ

Іванов А.М.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Проскуріна М.О.
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СЕКТОРУ КУЛЬТУРИ

Сержанов В.В.
СВІТОВИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Ситницький М.В
БІЗНЕС-ШКОЛИ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ПОЛЬЩІ

Суска А.А.
КОМЕРЦІЙНИЙ БАЛАНС РИНКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ ЛІСУ

Титаренко Л.М., Сакало Т.Б., Шевельова Л.С.
СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГУ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Щербіна В.В.
ВИДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ В КОНТЕКСТІ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Ящук Т.А.
БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Андрієнко М.М.
ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ

Бородіна О.М., Солодко О.О.
ПРОГНОЗУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Данилович-Кропивницька М.Л.
ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА НА ОСНОВІ МЕРЕЖЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Жуковська В.М.
СОЦІАЛЬНІ ВАЖЕЛІ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

Заяц О.В.
БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО КОНТРОЛІНГУ

Іпполітова І.Я.
УПРАВЛІННЯ СТІЙКИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

Корецька О.В.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

Коюда В.О.
ХАРАКТЕРИСТИКА ТА НАПОВНЮВАНІСТЬ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК БАЗИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Красовська О.Ю.
ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩ НА МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ ПІДПРИЄМСТВА

Меліхова Т.О.
УЗАГАЛЬНЕННЯ ІСНУЮЧИХ МЕТОДИК ОЦІНКИ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ОСНОВНОГО ЕЛЕМЕНТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Орленко О.В., Жуйков Г.Є.
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ – ОСНОВА ЕФЕКТИВНОСТІ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Прокопець Л.В.
МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Романенко О.О.
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ БАЗИС СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА

Савіцький А.В.
УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ АКТИВІЗАЦІЇ РОБОТИ ЙОГО ЦЕНТРІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ

Сапотніцька Н.Я.
НЕКЛАСИЧНИЙ ВИРОБНИЧИЙ АУТСОРСИНГ ЯК РУШІЙНА СИЛА РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА І ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ

Селезньова О.О., Рудінська О.В.
КОНЦЕПЦІЯ ХОЛІСТИЧНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Скупейко В.В.
ДОМІНАНТНІ НАПРЯМИ ЗМІЦНЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Урсакій Ю.А.
РЕКЛАМА І PR У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ (НА ПРИКЛАДІ «ІНСТАГРАМУ»)

Фокіна-Мезенцева К.В.
РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ СТРАТЕГІЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА

Фриман Е.М., Фриман И.М.
КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 


 

Випуск 1-2 (44) 2018

Титульна сторінка

Зміст

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Харун О.А.
УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ

Червона О.Ю., Ігнатович Ю.В.
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ

Шеленко Д.І.
ОРГАНІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Шматько Н.М.
ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ СТІЙКИМ РОЗВИТКОМ КЛАСТЕРНО-МЕРЕЖНИХ СТРУКТУР

Щербань П.П.
ІНЦИДЕНТИ ТА РИЗИКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ФОРМУВАННЯМ РЕСУРСІВ НА МІЖБАНКІВСЬКОМУ РИНКУ

 

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Антохов А.А.
ВЗАЄМОВПЛИВИ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Істомін Л.Ф., Зеленко О.О.
МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН РЕГІОНУ НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ

Кожухівська Р.Б.
СТВОРЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ ДЛЯ ДИНАМІЧНОГО РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

Панасюк В.М.
СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА РЕГІОНУ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

 

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Біда О.Ю.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЯХ

Шпильова Ю.Б., Ільїна М.В.
ФОРМУВАННЯ АКТИВ-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Колмакова В.М.
ЕКОСИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЗБИТКІВ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Масленнікова В.В.
РОЛЬ КОНСЕРВАЦІЇ ДЕГРАДОВАНИХ І МАЛОПРОДУКТИВНИХ ҐРУНТІВ ОРНИХ ЗЕМЕЛЬ У СТВОРЕННІ ЕКОЛОГІЧНО-СТІЙКИХ АГРОЛАНДШАФТІВ

 

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Пацан М.А.
СУТНІСТЬ ОСНОВНИХ ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ ЧЛЕНА ГРОМАДСЬКОГО ФОРМУВАННЯ ПРАВООХОРОННОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

Піщик О.В.
ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЖИТЛОМ НАСЕЛЕННЯ

 

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Богославський М.Ю.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФІНАНСОВОГО ЗАМІЩЕННЯ ТА ЕЛАСТИЧНОСТІ В РАМКАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ КІБЕРАТАКАМ БАНКУ

Онищук В.О., Ващук О.В.
ПРИБУТКОВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВУ СТАБІЛЬНІСТЬ РЕГІОНУ

Жуков В.В.
ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ЯК СПОСІБ ВІДБОРУ НАЙБІЛЬШ ПРИВАБЛИВИХ ПРОЕКТІВ

Заборовець К.Г.
ОБЧИСЛЕННЯ ШВИДКОСТІ НАКОПИЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ В УМОВАХ ДЕФІЦИТУ БЮДЖЕТУ

Замковий О.І.
ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА: УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ СУСПІЛЬСТВА

Ковалевич Д.А.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ: СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА НЕОБХІДНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Лехіцький А.І.
ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ФУНКЦІЙ ПІД ЧАС ОПТИМІЗАЦІЇ НОРМАТИВІВ БАНКІВ ІЗ ДЕРЖАВНИМ КАПІТАЛОМ У РИНКОВИХ УМОВАХ

Огородник В.В.
МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВ ТА БАНКІВ ІЗ ДЕРЖАВНОЮ УЧАСТЮ В УКРАЇНІ

Петленко Ю.В., Сухіна Д.С.
ВЗАЄМОДІЯ МОНЕТАРНОЇ ТА ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИК З МЕТОЮ ДОСЯГНЕННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

Поліщук Н.В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЗА УМОВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Рибалко О.П.
ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЇ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Рошило В.І.
МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ПРОБЛЕМАТИКА ФОРМУВАННЯ ТА НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ

Ситник Н.С., Стефанків Б.О.
ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ СКЛАДНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Ситник Н.С., Попович Д.В.
РОЗВИТОК ФРАНЧАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ ЯК СКЛАДНИК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Стащук О.В.
МЕТОДИ ТА ПРИНЦИПИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

Трофімчук М.О.
ДЕВАЛЬВАЦІЯ ГРИВНІ. ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

Щербань О.Д.
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА СТАБІЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Височан О.О., Грицеляк У.І.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Сопко В.В., Галак К.І.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Добрунік Т.П.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Клюс Ю.І.
ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАТРАТАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Мисюк В.О.
ЯКІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИТРАТ НА МАРКЕТИНГ

Вакульчик О.М., Протасова Є.В., Перелигіна М.С.
ЦІНОУТВОРЕННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ НА ОСНОВІ ДАНИХ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ

Райтер Н.І., Івасів О.С.
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЯК ОСНОВА ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Шендригоренко М.Т., Яковенко Ю.В., Кєтінг О.-Ф.З.
РОЗРАХУНКИ ЗІ СТИПЕНДІАТАМИ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ НАРАХУВАННЯ ТА ОБЛІКУ

 

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Гарькава В.Ф.
ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

  

© Науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР», 2002-2022