Випуск 1 (50) 2019

Титульна сторінка

Зміст

 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Єлісєєва Л.В.
КРАУДСОРСИНГ ТА ЙОГО РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІНКЛЮЗИВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  
Шедяков В.Е.
РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО КАПИТАЛА КАК УСЛОВИЕ ПОЛНОКАЧЕСТВЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА ОБЩЕСТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВ


СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Ballack E.
THE CONCEPT OF ARAB-MUSLIM FINANCE AS A COMPONENT OF ISLAMIC ECONOMIC MODEL
Довганик Н.М., Чалюк Ю.О.
ВІД ТРИПАРТИЗМУ ДО ПОЛІПАРТИЗМУ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ: ДО 100-ЛІТНЬОГО ЮВІЛЕЮ
Кобилянська А.В.
ВИРОБНИЦТВО ГЛОБАЛЬНИХ СУСПІЛЬНИХ БЛАГ ЯК ОДНА ІЗ ЦІЛЕЙ ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ВРЯДУВАННЯ: ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ ТА ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ


ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Мардус Н.Ю.
ВИЗНАЧЕННЯ ВИДУ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ТОВАРІВ
Пичугина Ю.В., Максимова Ю.А.
ПОТЕНЦИАЛ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
Тимошенко М.М.
НЕОБХІДНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ І КОНТРОЛЮ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ


ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Ал-Шабан Алаа Табіт Ніама
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Бовкун О.А.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Грінченко Р.В.
КОМПОНЕНТИ ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ АДАПТАЦІЙНИМИ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Жерліцин Д.М., Мандра В.В.
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИМ ТОРГОВЕЛЬНИМ ПОРТОМ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ
ЛєбєдєваД.О., ЗаливчаІ.В., ШтефанЛ.В.
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
Іванченкова Л.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ Й ПЛАНУВАННЯ КОНТРОЛЬНО-МОНІТОРИНГОВОГО ПРОЦЕСУ У ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Квілінський О.С.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ РІВЕНЬ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
Кислюк Л.В.
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ АГРОТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ
Кучмєєв О.О.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Мєшкова-Кравченко Н.В., Тарасюк А.В.
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Пономарьова М.С., Кривошея Є.В.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ЗРУШЕНЬ
Смірнова К.В.
«НЕФРИТОВІ» ТА «БІРЮЗОВІ» ОРГАНІЗАЦІЇ: ВІДМІННОСТІ ТА МАЙБУТНЄ В РЕАЛІЯХ УКРАЇНИ
Ушенко Н.В., Минаєва В.В.
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ТА ВИКОРИСТАННЯМ ПЕРСОНАЛУ
Фархшатова О.В.
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН 2014–2018 РР.
Шматько Н.М.
ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВЕЛИКОМАСШТАБНОЇ ЕКОНОМІКО-ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ


РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Довгаль О.В.
СУТНІСТЬ ДЕФІНІЦІЇ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ
Моісєєва Н.І.
СУТНІСТЬ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ЯК СКЛАДНИКА ЕКОНОМІЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
Шепель Т.В.
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИРОДНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ


ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Андронік О.Л.
ПРИВАТНІ ДОШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА


ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Борисова І.С., Краснікова О.М.
ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН З УПРОВАДЖЕННЯ УСПІШНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
Варналій З.С., Босенко В.А.
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ТА ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ
Макаренко У.Б.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДІЙНИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ
Савастєєва О.М.
ПРОБЛЕМАТИКА СИСТЕМИ МІЖБЮДЖЕТНОГО ВИРІВНЮВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ


БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Бурова Т.А.
ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ТА ЕТАПИ ЙОГО ПЕРЕВІРКИ
Вакульчик О.М., Протасова Є.В., Нєчаєва А.А.
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ПІДПРИЄМСТВА: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ТА АНАЛІЗУ
Бенько М.М., Приймак Н.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ ВІДПОВІДНО ДО МСФЗ
Шушко О.О.
ЕКСПЕРТНЕ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Кузнєцова Г.О.
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В РЕГІОНАХ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ТА ВТОРИННИХ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ

© Науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР», 2002-2024