Випуск 6 (55) 2019

Титульна сторінка

Зміст

 

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Бондаревська К.В., Оразмухаммедов М.С.
ТЕНДЕНЦІЇ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ДО СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Лагодієнко Н.В.
СТАЛИЙ РОЗВИТОК АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК МОДЕЛЬ ЛЮДИНО-ТА ЕКОЛОГОЦЕНТРИЧНОЇ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ
Маркович Н.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА БУРЯКА СТОЛОВОГО В ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ ЛЬВІВЩИНИ
Наконечна Т.В., Таранський І.П., Яричевська Я.І.
ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА ЕКОЛОГІЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТРАНСПОРТНО Ї СИСТЕМИ КРАЇНИ
Січка І.І.
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Балацька Н.Ю.
ФРЕЙМОВИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
Бойченко К.С.
КЛАСИФІКАЦІЙНА АРХІТЕКТОНІКА ІНТЕГРОВАНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Брінь П.В., Абуд Ахмад Халіль Абуд
БАГАТОРІВНЕВА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОЕКТІВ ЗА АБСОЛЮТНИМИ ТА ВІДНОСНИМИ ОЗНАКАМИ
Бугас В.В., Бугас В.В., Степанова І.В., Скрипка А.В.
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
Бугас В.В., Бугас В.В., Чупрун В.О., Ромас О.Ю.
УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ЦЬОГО ПРОЦЕСУ
Гончарук О.В., Семенова Т.В., Титаренко Т.І.
ОБҐРУНТУВАННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Гордієнко М.І.
КООРДИНАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Дашко І.М.
ПРОГНОЗУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Журибіда Н.Р.
ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ
Корпан О.С.
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ОЦІН ЮВАННЯ СИСТЕМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
Кудінов В.В., Васильєва С.І., Ігнатова О.М.
АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Лугінін О.Є., Терлич С.В., Антофій Н.М.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ В ОЦІНЦІ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ
Мельник О.В.
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Морозова Г.С.
УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Рачинський О.В.
БАЗОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Ситник Н.С., Гринда А.М.
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ
Сударкіна Л.Ю.
ФОРМУВАННЯ ЗАСОБІВ ІНТЕГРАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В ПРАКТИКУ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Svitlana Suprunenko
PROJECT MANAGEMENT FEATURES IN THE BANKING SECTOR
Теплюк М.А., Пузько С.Г.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ
Шапоренко О.О.
КРАФТ-ПАКУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОСУВАННЯ ОРГАНІЧНИХ ПРОДУКТІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

 

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Білоусов О.М., Дикий О.В.
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Завгородній А.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ
Захарченко О.В., Алєксєйчук О.О.
СКЛАДНИКИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ
Кузнєцова Г.О.
СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ ВІДНОВЛЮВАНИХ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ
Машканцева С.О.
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНУ
Мельниченко Г.М.
МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ НАПРЯМІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
Радченко А.А.
ЗНАЧЕННЯ ТА ПЕРЕВАГИ МАЛОГО БІЗНЕСУ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ
Руснак А.В., Карнаушенко А.С., Прохорчук С.В.
АКТИВІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ НОВИХ МОДЕЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ
Тимчишин Ю.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ОЦІНЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ

 

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Радіонова О.М., Труфанова К.А.
АНАЛІЗ ДОСТУПНОСТІ ТУРИЗМУ ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В УКРАЇНІ

 

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Гірченко Т.Д., Тіщенко Є.О.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ
Ізюмська В.А., Кільчевська В.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Ситник І.П.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗА НОВИХ УМОВ 

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Височан О.О., Оліховський В.Я.
ОБЛІК АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ У РАКУРСІ ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКИ
Пушкарьова О.Ю.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-НОРМАТИВНІ АСПЕКТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
Свічкар Н.М., Атаманюк В.В.
ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ 

 

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Шевчук І.Б., Депутат Б.Я., Шашкевич В.П.
КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ЗМІН У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

 

© Науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР», 2002-2024