Випуск 6 (49) 2018

Титульна сторінка

Зміст

 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Онищенко Ю.І.
ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ДЕФІНІЦІЇ «ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА»

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Ліщинський І.О.
НОВИЙ МІСЬКИЙ РЕГІОНАЛІЗМ ЯК СУЧАСНА ПАРАДИГМА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Фокіна-Мезенцева К.В., Мерзла Л.І.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ЗА ДОПОМОГОЮ НА ЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ЕКСПОРТУ


ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Бовкун О.А.
БЮДЖЕТНЕ ТА СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО –ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНИМ ПРОЕКТОМ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Бусарєв Д.В.
ЗАГРОЗИ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНО МІЧНИХ СИСТЕМ
Волік М.А.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
Горбань В.Б.
ПРОБЛЕМАТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ПРОЕКТІВ У МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ
Носирєв О.О.
ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: ГАЛУЗЕВІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ
Феофанова І.В., Кичкіна В.В.
БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
Феофанова І.В., Коляка Е.О.
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ


ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Бовкун О.А., Пачева Н.О.
РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗ ПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ФОРМ І МЕТОДІВ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ
Борецька Н.П., Ковтун Г.С.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ: СУЧАСНИЙ СТАН , ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Борецька Н.П., Москалець М.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Борецька Н.П., Півторак Д.І.
МОНІТОРИНГ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Борецька Н.П., Сіра С.Г.
ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Весперіс С.З., Самусь Г.І., Щербина О.В.
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Державська А.В., Круш П.В.
АНАЛІЗ СУТНОCТІ ТOВAPНOЇ СТАРТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Дибчук Л.В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ ТА СТУПІНЬ ДОВІРИ ДО НЬОГО ПОТЕНЦІЙНИХ СПОЖИВАЧІВ
Дикань О.В., Гараєв М. огли
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
Зеркаль А.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ СВІДОМОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
Ковінько О.М.
ФОРМУВАННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЙНОГО ПІДХОДУ ДО СТВОРЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ НОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ НА ЗАРУБІЖНИХ РИНКАХ
Мурашко І.С.
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «МЕХАНІЗМ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА»
Ольшанський О.В.
РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
Орзул О.Ю.
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Петрищенко Н.А., Серьогіна Н.В.
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
Сімкова Т.О., Добробог А.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ АВІАПІДПРИЄМСТВ
Фокіна-Мезенцева К.В., Черватюк Д.О.
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА УСПІШНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ
Фокіна-Мезенцева К.В.
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА – ЧИННИК ЗДОБУТКУ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Циганова О.С.
СИСТЕМА КОНТРОЛІНГУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: КЛАСИФІКАЦІЙНИЙ АСПЕКТ
Шандова Н.В., Ожго М.В.
МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ ДОСЛІДЖЕННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛІ КОМПАНІЇ


РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Андрусяк Н.О.
СВІТОВИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ РЕГІОНІВ


ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Кудлаєнко С.В.
ІНДИКАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
Старостенко Г.Г., Перегудова А.С.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ


ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Віленчук О.М.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВИХ ВІДНОСИН В АГРАРНІЙ СФЕРІ
Горин В.П.
РЕЗЕРВИ ЗБІЛЬШЕННЯ ДОХОДІВ БЮДЖЕТІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Злобіна К.С.
КОНКРЕТИЗАЦІЯ ЗМІСТУ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЦІЛЕЙ І ЗАВДАНЬ ДЛЯ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Ізюмська В.А.
ІСТОРИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗБАЛАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
Коваленко В.В., Радова Н.В.
ДЕПОЗИТНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ БАНКІВ
Насібова О.В.
ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
Петрушка О.В.
КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ
Ситник Н.С., Башко Л.М.
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА БАНКІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ
Тютюник І.В.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ОБСЯГІВ ТІНЬОВИХ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ В ЕКОНОМІЦІ
Ярема Я.Р., Лазука Р.Ю., Пелюшкевич В.І.
СИСТЕМА ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ


БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Бондаренко О.М., Гудима В.Ю.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
Гриліцька А.В.
СУЧАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
Носач Н.М.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ
Осадча Г.Г., Синявська Ю.
УПРАВЛІНСЬКА БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
Порсюрова І.П., Польова Т.В.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Сусіденко О.В.
ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ: ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ
Фесенко В.В., Остапчук І.В.
ОБЛІК ФАКТОРИНГУ ТА УПРАВЛІННЯ СУМНІВНОЮ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА


МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Ревенко Д.С.
МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ СТРУКТУРИ НА ЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Степаненко Н.В.
ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ ЖИВОЇ МАСИ ЯЄЧНИХ КРОСІВ
Кузнєцова Г.О.
РОЛЬ НЕТРАДИЦІЙНИХ ТА ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕКОЛОГІЇ РЕГІОНІВ
Папаїка І.О.
МЕТОДИ ОЦІНКИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ, ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЇЇ РОЗВИТКУ
Залунін М.М.
ПЕРЕХІД ВІД ТРАДИЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ ДО ЦИРКУЛЯРНОЇ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
Рущишин Н.М.
СТРУКТУРНІ РЕФОРМИ ЯК БАЗИС СТАЛОГО ТА ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Жаворонок А.В.
ЦИКЛІЧНІСТЬ ЯК ФОРМА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

© Науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР», 2002-2024