Випуск 6.1-1 (56) 2019

Титульна сторінка

Зміст

 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Єлісєєва Л.В.
ВЗАЄМОВПЛИВ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ТА ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУТІВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-МЕРЕЖЕВОЇ ЕКОНОМІКИ
Ломачинська І.А., Кесарь Я.П.
ПОВЕДІНКОВА ЕКОНОМІКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК БАНКІНГУ
Мисилюк В.С.
ОГЛЯД ДОСЛІДЖЕНЬ ТА АКТУАЛІЗАЦІЯ ПИТАННЯ РОЗБУДОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ДИЗАЙНУ ВНУТРІШНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Дугієнко Н.О., Бондаревська О.А.
РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ФОРМУВАННІ РИНКУ ЗЕМЛІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Желібо Є.П., Сагайдак Ю.А., Харченко Т.Б.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Косіченко І.І.
МЕХАНІЗМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНИХ КОНКУПЕРАЦІЙНО-МЕРЕЖЕВИХ ФОРМАТІВ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНСАЛТИНГОВОЇ ІНДУСТРІЇ
Лизун М.В., Ліщинський І.О.
ТЕНДЕНЦІЇ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ БАНКІВ
Любчик К.Л.
ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ МЕДІАІНДУСТРІЇ У СВІТОВОМУ ПРОСТОРІ

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Ананійчук Ю.В.
ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Бортнік Н.В.
ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ
Братусь Г.А.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА
Кравченко С.І.
ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ОСНОВНИХ ІМПЕРАТИВІВ ЕФЕКТИВНОГО ЇЇ РОЗВИТКУ
Кравчук Н.О.
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУСПІЛЬСТВА
Лагодієнко Н.В.
ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Левченко Я.С.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ «КРИТИЧЕСКИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ» ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОСТОСТРОЕНИЯ УКРАИНЫ
Лойко Д.М.
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ СПОЖИВЧОГО ПОПИТУ В УКРАЇНІ: ІННОВАЦІЙНІ ЗМІНИ У ПОВЕДІНЦІ СПОЖИВАЧІВ
Обруч Г.В.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ
Піріашвілі О.Б.
НАПРЯМИ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
Познякова О.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ
Робул Ю.В.
ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТОК ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ ЯК МАРКЕТИНГОВОЇ СИСТЕМИ
Шапошнікова І.О.
ВИЗНАЧЕННЯ КОМЕРЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НОВОБУДОВ
Юхновська Ю.О.
ТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ «ТУРИСТИЧНИЙ КЛАСТЕР»

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Білянський Ю.О.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР
Васильченко Л.С.
РОЗВИТОК ІНТЕГРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА: ПРИНЦИПИ ТА ФАКТОРИ
Ватченко О.Б., Шаранов Р.С.
ГЕНЕЗИС ПОНЯТТЯ «КРИЗА» У РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
Головаш О.В.
СТРАТЕГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»: ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА
Григорчук Т.В., Тадля О.М.
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ СУБ’ЄКТА СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ
Довгань Л.П., Клішина М.С.
ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ І ІНСТРУМЕНТІВ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ВАРТОСТІ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ (НА ПРИКЛАДІ ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»)
Дячков Д.В.
ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ ЗАГРОЗ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Занора В.О.
ПРОЕКТНЕ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ТА РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ, УСТАНОВ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ
Зубков С.О.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ СФЕРИ ХАРЧУВАННЯ
Каліна І.І.
ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ МАРКЕТИНГУ В ЕПОХУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ
Капінус Л.В., Гулька В.І., Бєлова Т.Г.
МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ НА ОНЛАЙН-РИНКУ
Кобченко М.Ю.
ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ЕФЕКТИВНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Мозгова Г.В., Мозгова А.Д., Белякова К.С.
ЕЛЕКТРОННІ МАЙДАНЧИКИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЯК ДЖЕРЕЛО МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ІНТЕРНЕТІ
Пилипенко А.А., Пилипенко С.М.
ОЦІНЮВАННЯ ЗРІЛОСТІ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНЬ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Savchenko Olga, Turan Ugur
RESEARCH OF THE IMPACT OF THE ENERGY MANAGEMENT СONDITION ON THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE EUROPEAN COUNTRIES
Свістунов О.С.
ОСНОВНІ ОРІЄНТИРИ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ПАРАДИГМИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Сигида Л.О., Ілляшенко А.Г.
ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕРЕЖІ «АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН»
Білоусов О.М., Рижакова Г.М., Михайлова Ю.В., Куліков О.П
ЕКОНОМІКО-УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ ДЕВЕЛОПЕРА В БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ
Новикова І.В.
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Предун К.М.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОГО БАЛАНСУ СИСТЕМ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ З НАВКОЛИШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ
Рижаков Д.А., Малихіна О.М., Манжула І.О., Білоусова С.В.
ВРАХУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСУ ПІДПРИЄМСТВА-ДЕВЕЛОПЕРА В БУДІВНИЦТВІ НА ГРУНТІ ОБ’ЄКТНО-ЦІЛЬОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЙ БЮДЖЕТУВАННЯ


 

Випуск 6.1-2 (56) 2019

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Ткачук Г.О.
МЕХАНІЗМ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗАГРОЗ ПРІОРИТЕТНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА
Чубук Л.П.
СУЧАСНА ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВИДОВА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМИМ МАЙНОМ
Шабан К.С.
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ДЕТЕРМІНАНТ НА МАРКЕТИНГОВУ ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Шалений В.А., Просолович О.Б.
ПЕРЕРОБКА ВТОРИННИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ЯК ОДИН З НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ ОЛІЙНОЖИРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ)
Яровий І.М., Харченко І.Г.
ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ЗА МОДЕЛЯМИ АЛЬТМАНА, СПРІНГЕЙТА, ТАФФЛЕРА (НА ПРИКЛАДІ КОМПАНІЇ «КВС-УКРАЇНА»)

 

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Богуславська С.І., Стуглик Д.
МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНУ
Зелінська О.З.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЄВРОРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
Зінченко О.А., Буряк Є.В.
КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ РИЗИКІВ КЛАСТЕРОУТВОРЕННЯ
Кузнєцова Г.О.
ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ЯК ФАКТОР ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ЕНЕРГЕТИЧНИХ РИНКАХ РЕГІОНІВ
Лагодієнко В.В., Басюркіна Н.Й., Турленко Н.В.
ІНСТРУМЕНТИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В АГРОБІЗНЕСІ
Лещук Г.В.
КОНТИНУУМ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТОК ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Машканцева С.О.
ЛОГІСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК ВЕКТОР РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ РЕГІОНУ
Мельниченко Г.М.
ІНСТИТУЦІЙНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ПІД ЧАС ПЕРЕХОДУ ДО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЯК СИСТЕМНА ПРОБЛЕМА
Панкова Л.І.
ПРОБЛЕМИ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЛАСТЕРНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Підвальна О.Г.
НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В КОМПАНІЯХ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ: ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ АСПЕКТ
Радченко А.А.
СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В РЕГІОНІ
Цимбалюк І.О.
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІНКЛЮЗИВНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

 

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Андрощук І.В., Бондарчук Л.Ф., Дубинчук Л.І.
ПРІОРИТЕТНІ ІНСТРУМЕНТИ ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ
Галицький А.Е.
ІНСТИТУЦІЙНИЙ БАЗИС ЕКОЛОГІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА
Печенюк А.В., Печенюк А.П.
ЕКОЛОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

 

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Андрійчук Ю.А., Рісна Л.А.
СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРИКЛАДНІ ІНСТРУМЕНТИ
Якимова Н.С.
СВІТОВА ПРАКТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ СТРАХУВАННЯ ПО БЕЗРОБІТТЮ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОВЕДІНКОВИХ МОДЕЛЕЙ СУБ’ЄКТІВ РИНКУ ПРАЦІ

 

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Антонюк О.І.
МАКРОПРУДЕНЦІЙНА ПОЛІТИКА: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТИ
Благун І.І.
БАНКИ ЯК ГОЛОВНІ УЧАСНИКИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
Кришталь Г.О.
БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
Кузьменко В.М., Урванцева С.В.
АНАЛІЗ СТАНУ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
Насібова О.В.
ФІНАНСОВА СКЛАДОВА СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНИХ ПІЛЬГ
Рибакова Т.О.
СУЧАСНИЙ МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Сироветник О.С.
ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ТА ЙОГО РОЛЬ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Dikan Larysa, Shevchenko Iryna
DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN MARKET OF CONSULTING SERVICES BY IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL EXPERIENCE
Долішня Т.І., Кафка С.М.
ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ: СУТНІСТЬ, ЇХ ОБЛІК
Кузнєцова Г.О., Аніщенко О.В.
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Лопін А.О.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ПРИРОДНОГО КАПІТАЛУ
Малярець Л.М.
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
Поліщук Є.А., Безверхий К.В., Настенко Д.В.
ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ У ВИЯВЛЕННІ КОРПОРАТИВНОГО ШАХРАЙСТВА: ОСНОВНІ ЗМІНИ ТА КРОС-РЕГІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ
Поляк К.Ю.
АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Сергєєва Н.В.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЯК ОБ’ЄКТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Khalleefah Ahmed Mohammed Saed
FORMING THE INFORMATION SPACE OF CONTROLLING WITHIN ENTERPRISE MANAGEMENT
Цебень Р.Л.
ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Ценклер Н.І., Сірмай Н.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ

 

© Науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР», 2002-2024